NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Life ambition geeft nieuwe kansen voor de knoflookpad

12 september 2006

Binnen het projectgebied Leudal en omgeving ligt het gebiedsonderdeel Keversbroek. Keversbroek is een natuurgebied dat ligt in de gemeente Heythuysen, ten noorden van Kelpen. Het gebied is sinds 1992 in beheer van Vereniging Natuurmonumenten. Op dit moment heeft Natuurmonumenten hiervan 124 hectare in eigendom. Dankzij de toekenning van een financiering vanuit het Europese LIFE-Natuurfonds, kon onlangs gestart worden met het project AMBITION. AMBITION staat voor Amphibian Biotope Improvement in the Netherlands, ofwel het verbeteren van de leefgebieden van amfibieŽn. De projecten worden uitgevoerd in de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg. In het project werken veel landschaps- en terreinbeherende instanties samen. Op dit moment wordt er in dat kader in het natuurgebied Keversbroek hard gewerkt aan verbeteringsplannen waardoor in het bijzonder de knoflookpad (Pelobates fuscus) weer geschikte voortplantingsplaatsen kunnen gaan vinden.

Werkzaamheden
Deze zijn begin september gestart en bestaan met name uit het aanleggen van nieuwe poelen en vergroten van bestaande poelen in het Leudal en omgeving. In het verleden zijn er met succes ook al elders amfibieŽnpoelen aangelegd. Bruine en groene kikkers zetten hierin eieren af en ook voor kamsalamanders (Triturus cristatus) ontstaat een prima leefgebied. Een en ander gebeurt in nauwe samenwerking met RAVON. Deze stichting staat voor "Reptielen, AmfibieŽn en Vissen Onderzoek Nederland". RAVON werkt dagelijks in Nederland om de hoognodige en juiste beheers- en beschermingsmaatregelen te nemen, zodat het weer goed gaat met reptielen, amfibieŽn en vissen.

Knoflookpad
De knoflookpad komt voor in wateren op zandgronden in beek- en rivierdalen. Daarnaast wordt de soort aangetroffen in verrijkte vennen op hogere zandgronden. Geschikt landbiotoop in de nabijheid van het voortplantingswater is voor de knoflookpad van groot belang. Je zou kunnen constateren dat de knoflookpad zeer hoge eisen stelt. Zeker als je dit vergelijkt met kikkers, andere padden en salamanders. Het diertje zoekt een combinatie van zanderige, licht bemeste en weinig begroeide grond waarin het zich gemakkelijk kan ingraven, en matig voedselrijk water om eitjes te leggen en jongen groot te brengen. Ook een dikke strooisellaag op de bodem kan een geschikt biotoop (leefgebied) zijn. Dergelijke gebieden worden steeds schaarser. De knoflookpad is momenteel een van de meest bedreigde amfibieŽn in Nederland. De soort gaat sterk achteruit en is daarom opgenomen in de Rode lijst voor reptielen en amfibieŽn (categorie bedreigd). Daarnaast heeft de soort een vermelding in de Habitatrichtlijn. Net als alle amfibieŽn is de soort ook beschermd volgens de Flora en Faunawet en de Conventie van Bern.

Ligging van projectgebied Leudal en omgeving in het landschap
Het grootste deel van het projectgebied is gelegen op een dekzandrug op het laagterras van de Maas. Deze wordt diepdoorsneden door de niet gekanaliseerde Roggelsbeek, Leubeek en Zelsterbeek. Deze beekdalen vormen natuurwetenschappelijk het meest belangrijke gedeelte van het reservaat. In de beekdalen komt vochtig tot drassig loofbos voor met elzenbroekbos. In enkele oude afgesneden oude meanders is een rijke moerasflora aanwezig. Dit is onderdeel van het leefgebied van de kamsalamander. Het heuvelachtige zandgebied op de hogere, drogere gedeelten is bebost met grove den. In westelijke richting gaat het gebied over in een agrarisch cultuurlandschap waar naast de kamsalamander ook de knoflookpad voorkomt op de hogere zandige gronden langs de Tungelroyse beek die hier westwaarts stroomt.

Naast de verbetering van de leefgebieden in Nederland is het streven dat de samenwerking van de verschillende partijen ook zijn uitstraling heeft naar de buurlanden Duitsland en BelgiŽ en zo binnen NATURA 2000 de leefgebieden van de amfibieŽn in een Europees verband worden verbeterd en uitgebreid.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet