NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europees geld voor moerasnatuur de wieden en de weerribben

8 september 2006

Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben een subsidietoekenning ontvangen van de Europese Gemeenschap in Brussel. Het betreft de aangevraagde LIFE-subsidie voor een pakket ingrijpende maatregelen ten behoeve van de moerasnatuur (wetland succession) in De Wieden en De Weerribben. Natuurmonumenten (De Wieden) diende mede namens Staatsbosbeheer (De Weerribben) een aanvraag van bijna vijf miljoen Euro in. Daarvan wordt nu twee miljoen vanuit LIFE -natuurgeld gesubsidieerd. De Europese Commissie hecht grote waarde aan het project als onderdeel van het verbeteren van Natura 2000, het Europese netwerk van natuurgebieden die onder de Habitat- en Vogelrichtlijn vallen. Ook het Ministerie van LNV steunt het project met een bijdrage van ruim tweeŰneenhalf miljoen vanuit OBN (Overlevingsplan Bos en Natuur).

Planten en vogels
Doel van het project is het versterken van de moerasnatuur in het gebied. Het gaat dan vooral om het behouden en vergroten van de diversiteit aan bijzondere planten en moerasvogels. Om dit doel te bereiken is het nodig de effecten van verdroging, vermesting en verzuring tegen te gaan. Ook worden er maatregelen genomen om het kenmerkende proces van verlanding, waarbij open water door dichtgroeien geleidelijk in land verandert, steeds weer opnieuw in gang te zetten. Zo blijven de verschillende stadia van verlanding allemaal in het gebied aanwezig. Alle stadia hebben hun eigen kenmerkende planten en dieren. De natuurorganisaties willen de komende jaren op grote schaal petgaten graven en verouderd rietland afplaggen. Op kansrijke plaatsen worden moerasbosjes omgevormd tot petgaten, om een ontwikkeling tot trilveen (botanisch bijzonder zeldzaam) of veenmosrietland mogelijk te maken. Om de oevers geschikter te maken voor vogels als roerdomp en grote karekiet, worden daar smalle stroken bos, struiken en andere begroeiing verwijderd, zodat het waterriet weer volop ruimte krijgt. Tenslotte wordt er in de Kiersche Wijde een proef gedaan om te onderzoeken wat het effect van een gewijzigd peilbeheer op de natuur is.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben berekend dat zeker 1200 ha van de 9500 ha die zij beheren in De Wieden en De Weerribben, positief worden be´nvloed door de voorgenomen maatregelen.

Samenwerking
Het nieuwe project is een vervolg op de eerdere, succesvol verlopen samenwerking van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in een LIFE-natuurproject in hun gebieden in Noordwest-Overijssel. De twee natuurbeheerders zullen komende winter met de werkzaamheden beginnen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet