NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Agrarische natuurverenigingen voor aantrekkelijk landschap en boerennatuur

14 september 2006

Agrarische Natuurverenigingen zijn de laatste 15 jaar een belangrijke speler op het platteland geworden. Dit concludeert CLM in een analyse die zij heeft gemaakt voor de Natuurbalans 2006 van het Milieu- en Natuur Planbureau (MNP). In het rapport is de ontwikkeling van agrarische natuurverenigingen in de afgelopen vijftien jaar onder de loep genomen.

Naar schatting zijn in de gebieden waar agrarische natuurverenigingen actief zijn circa 54% van alle agrariėrs lid. Inmiddels doen meer dan 10.000 agra-riėrs in Nederland aan agrarisch natuurbeheer en het aantal is groeiende. Bij meer dan 60% van de verenigingen kunnen ook burgers lid worden.

De meerwaarde van agrarische natuurverenigingen is op velerlei vlak zicht-baar:

  • Een stijging van het aantal leden dat aan agrarisch natuurbeheer doet van 5000 in 2001, naar 10.000 in 2003.
  • Intensieve samenwerking met overheden en terreinbeheerders om kennis uit te wisselen en het natuurbeheer te verbeteren.
  • Ontwikkeling van nieuwe plattelandsthema’s zoals recreatie en agrotoe-risme, zorglandbouw en andere agrarische diensten.
Agrarische natuurverenigingen zorgen voor meer samenhang in het natuurbe-heer door een gebiedsgerichte aanpak en samenwerking met terreinbeheer-ders waardoor tegenstellingen verminderen en synergie in beheer ontstaat. Uit de analyse van CLM blijkt dat agrarische natuurverenigingen hun positie als plattelandspeler verder kunnen versterken. Dat kan door het vergroten van de effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer. Bijvoorbeeld door ervoor te zor-gen dat de natuurbeheerpakketten op de ecologisch meest kansrijke percelen worden afgesloten (ecologische sturing) en het laten zien van resultaten aan de samenleving. Ook het meer betrekken van meer burgers zal de positie van de agrarische natuurverenigingen als plattelandsspeler versterken.

Het aantal agrarische natuurverenigingen is in de periode 1995-2005 sterk gestegen. In 2006 betreft het maar liefst 150 agrarische natuurverenigingen, terwijl er in 1995 nog maar 10 verenigingen waren. Het totale werkgebied van deze vereni-gingen wordt geschat op 55% van het totale agrarische areaal. De verenigingen spelen een onmisbare rol in het stimuleren en organiseren van natuur- en landschapsbeheer door boeren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet