NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kamer wil snel beheerplannen voor Natura 2000

15 sept 2006

In het overleg van de Tweede Kamer met minister Veerman van LNV hebben de fracties van PvdA, CDA en VVD gepleit voor een snel begin van het opstellen van de beheerplannen voor Natura 2000. Met de SGP zeggen ze dat er behoefte is aan duidelijkheid over de gevolgen voor de burgers. Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie.

Volgens de minister kan in 138 van de 162 gebieden bestaand gebruik waarschijnlijk probleemloos doorgaan in de overgangstermijn totdat beheerplannen zijn vastgesteld. Hij gaat er namelijk van uit dat slechts 24 gebieden te maken hebben met een urgente ecologische situatie. Wel zullen rijk en provincies samen op korte termijn moeten vaststellen of deze inschatting klopt. De minister heeft gezegd dat de overgangsbepaling voor de gebieden met een urgente ecologische situatie uitgaat van een aanwijzing door bevoegd gezag; de bewijslast wordt dus omgekeerd.

In antwoord op vragen van diverse fracties gaf de minister toe dat er ruimte is om begrenzing en doelen bij te stellen wanneer uit de beheerplannen blijkt dat deze niet haalbaar en betaalbaar zijn Wel voegde hij daaraan toe dat Nederland dan in Brussel moet uitleggen wat de zwaarwegende redenen zijn om daartoe te beslissen. De doelen in het doelendocument zijn namelijk zo krap als mogelijk naar de Europese richtlijnen toe geschreven.

De minister heeft toegezegd om het toetsingskader ammoniak voor het einde van het jaar gereed te hebben, zodat provincies er begin 2007 mee aan de slag kunnen. Verder kwam hij de mosselsector tegemoet door de doelen voor het habitattype “permanent overstroomde zandbanken” te wijzigen.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet