NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

20 miljoen euro voor Gegevensautoriteit Natuur

19 sept 2006

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit richt een Gegevensautoriteit Natuur op om bedrijven, gemeenten en andere partijen te voorzien van betrouwbare gegevens over de verspreiding van beschermde soorten in Nederland. Deze gegevensautoriteit gaat tegen lage kosten betrouwbare informatie leveren over de aan- en afwezigheid van beschermde flora en fauna binnen en buiten beschermde gebieden.

Daarnaast geeft de gegevensautoriteit informatie over locaties waar herstel van bedreigde populaties wordt nagestreefd (de leefgebiedenbenadering). Met het oprichten van een Gegevensautoriteit Natuur wil minister Veerman duidelijkheid geven waar initiatiefnemers rekening moeten houden met beschermde soorten en waar ruimte is om te bouwen en te ontwikkelen. Er worden drie voorzieningen ontwikkeld. Allereerst een kwaliteitsborgingsysteem. Dit systeem geeft gebruikers zekerheid over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens die zij krijgen. De Gegevensautoriteit Natuur zorgt voor de ontwikkeling en implementatie.

Tegelijkertijd wordt een planmatige aanpak ontwikkeld voor het verzamelen van de gegevens die bouwondernemingen en overheden nodig hebben. Door optimale benutting van dezelfde gegevens voor verschillende toepassingen zoals de leefgebiedplannen, beheer- en ontwikkelingsplannen, informatie voor het werken met gedragscodes, aanvragen voor ontheffing en vergunningen, streek- en bestemmingsplannen, beleidseffectrapportages, kunnen de kosten van de gegevens laag blijven. De Gegevensautoriteit Natuur ontwikkelt de planmatige aanpak op basis van de eisen die gebruikers van de gegevens stellen en verstrekt opdrachten voor het inwinnen van gegevens. De derde voorziening is de ontwikkeling en implementatie van geautomatiseerde invoersystemen, datamodellen, analyse methoden voor praktische toepassingen van de gegevens in de praktijk, waardoor de efficiŽntie en effectiviteit van het netwerk worden versterkt. De Gegevensautoriteit Natuur verstrekt opdrachten om de infrastructuur te verbeteren op basis van de behoeften van de aanbieders en de gebruikers van de gegevens.

Met deze activiteiten ontstaat een kadaster van soorten waarmee initiatiefnemers (gemeenten, bouwbedrijven, waterschappen etc) in staat zijn betrouwbare informatie te krijgen over de staat van de natuur van de gebieden en locaties waar zij hun activiteiten ontplooien. Het systeem blijft ook op langere termijn functioneel doordat er continu gegevens aan toegevoegd worden op basis van nieuwe waarnemingen. Naarmate het leefgebiedenbeleid succesvol is, kunnen op basis van deze nieuwe waarnemingen leefgebiedplannen worden aangepast. Zodoende kunnen initiatiefnemers en planologen flexibel inspelen op de ontwikkeling van de natuur.

Heel belangrijk voor de gegevensvoorziening over flora en fauna zijn de vrijwilligers- organisaties en bijvoorbeeld terreinbeherende organisaties, Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten, provincies en onderzoekinstellingen. De Gegevensautoriteit Natuur gaat met hen samenwerken bij de ontwikkeling van het kadaster van soorten. De investering bedraagt 20 miljoen euro in de eerste 4 jaar. Daarna wordt het systeem up to date gehouden op basis van de kostendekkende tarieven die aan bedrijven en overheden die gegevens gebruiken in rekening worden gebracht.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet