NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rijk beoordeelt Groene Hart-projecten positief

22 sept 2006

Het kabinet ondersteunt de plannen van de provincies Utrecht, Zuid- en Noord-Holland voor het Nationaal Landschap 'Groene Hart'. Voor de veenweidegebieden, die voor een groot deel in het Groene Hart liggen, is 35 miljoen euro extra uitgetrokken. Dat kan onder andere worden gebruikt voor het herinrichtingsproject Krimpenerwaard. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mee ingestemd.

Het Rijk steekt op dit moment zo'n 250 miljoen euro in het Groene Hart. Provincies, waterschappen, gemeenten en andere partijen dragen ongeveer 300 miljoen euro bij. Voor de uitvoering van de Nota Ruimte is uit het Fonds Economische Structuurversterking ook geld beschikbaar voor integrale gebiedsontwikkeling, onder andere in het Groene Hart. Mocht er rond Amsterdam nieuwe infrastructuur komen, dan is er geld voor investeringen in de zogenaamde 'Groene Uitweg', een gebied onder Muiden.

Het kabinet vindt dat de Groene Hartprovincies (Utrecht, Zuid- en Noord-Holland) een goed programma hebben gepresenteerd voor het behoud en ontwikkeling van het Groene Hart. De verschillende projecten in het Groene Hart - van het watersysteem in de veenweidegebieden tot het behoud van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - moeten nu snel worden uitgewerkt en uitgevoerd.

Het Nationale Landschap 'Groene Hart' is n van de vier Rijksprogramma's uit de nota Ruimte. Het Groene Hart is onlosmakelijk verbonden met water. En van de bedreigingen is de lage grondwaterstand, waardoor het veen in het gebied steeds verder inklinkt. Herinrichting in delen van het gebied en een ander waterbeheer moet dat in de toekomst voorkomen. Op het gebied van de ruimtelijke ordening kan er slechts mondjesmaat worden gebouwd; zeker geen nieuwe grote woningbouwlocaties, bedrijventerreinen of grootschalige infrastructuur. Er wordt ingezet op recreatie en toerisme als een nieuwe economische factor. Ontwikkelingen in bijvoorbeeld de 'Oude Rijnzone' moeten passen in de openheid van het Groene Hart.

De provincies hebben dit voorjaar hun ambities voor het Groene Hart kenbaar gemaakt aan het Rijk. In het Uitvoeringsplan 'Groene Hart' staat een lange termijnvisie met onder andere tien 'icoonprojecten' voor de komende vijftien jaar. Het Rijk heeft de voorstellen bekeken en constateert dat er heel veel goede initiatieven zijn voor het gebied. Wel vinden de ministeries dat bij een aantal projecten de financile onderbouwing moet worden verbeterd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet