NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

'Voor wat hoort wat' in ruimtelijke ordening werkt

22 sept 2006

Bouwen op maat, bedrijfsuitbreiding mogelijk maken via maatwerk met het leveren van een tegenprestatie in de vorm van aanleg natuur, nieuwe beken, sloten en/of greppels hemalafwatering of sloop van bebouwing of tuinbouwkassen wordt in de praktijk gewaardeerd. Dit blijkt uit een evaluatie van de Provincie Limburg over de BOM+ regeling. Ook het flexibel omgaan met het vastgestelde contourenbeleid Limburg met behulp van het zogenoemde VORm lijkt voor de ruimtelijke ontwikkeling in Limburg een positief effect te hebben.

De Provincie Limburg heeft veel energie gestoken in het ontwikkelingsgericht instrumentarium binnen de ruimtelijke ordening. Werd voorheen een aanvraag slechts getoetst op het wel of niet kunnen, de laatste jaren wordt vooral oplossingsgericht gedacht. Met andere woorden: onder welke condities kan wťl worden meegewerkt. Twee instrumenten die hiervoor illustratief zijn, kunnen worden omschreven als BOM+ en VORm. BOM+ is gericht op het in samenhang bezien van agrarische bedrijfsontwikkelingen en verbetering van de omgevingskwaliteit (in de meeste gevallen gaat het hierbij om landschappelijke verbeteringen). VORm richt zich op het onder bepaalde condities toestaan van woningbouw buiten de kernen. BOM+ is inmiddels 3 jaar van kracht en er zijn dan ook, na een aarzelende start een groot aantal initiatieven gehonoreerd. VORm is pas een jaar van kracht en daar laten de gehonoreerde initiatieven nog op zich wachten. Wel zijn wel circa 65 potentiŽle initiatieven (groen en rijp door elkaar) in de vooroverlegfase besproken. Over 10 daarvan heeft de kwaliteitscommissie inmiddels geadviseerd en zal op basis van die advisering de formele procedure kunnen worden opgestart. In juli 2006 is het eerste besluit genomen over een initiatief met een tegenprestatie.

De resultaten van de BOM+ laten zien dat een ontwikkelingsgericht instrument partijen kan aansporen om hun investeringen in hun bedrijf voor een deel ten goede te laten komen aan het landelijk gebied. Dit op basis van een 'voor wat, hoort wat' aanpak. Zo wordt door middel van BOM+ circa 36 kilometer eensoortige en gemengde haagbeplanting aangelegd en circa 27 hectare singel / bosbeplanting. Daarnaast worden bijna 3400 solitaire bomen en ruim 10,5 kilometer laanbeplanting geplant. Aanvullend daarop is privaatrechtelijk vastgelegd dat 11 kilometer aan bestaande lijnvormige beplanting, 8 hectare aan bestaand singel- en bosbeplanting en ruim 400 bestaande bomen duurzaam beheerd en onderhouden worden". Bovendien is als gevolg van deze agrarische aanvragen ruim 30.000 m2 aan bebouwing (inclusief glas) gesloopt. In de afgelopen periode hebben circa 150 agrariŽrs gebruik gemaakt van deze regeling.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet