NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Utrecht maakt extra natuur in Gelderse Vallei mogelijk

26 sept 2006

De provincie Utrecht heeft het Ontwerp Natuurgebiedsplan Gelderse Vallei, herziening 2006 vastgesteld. De provincie biedt hiermee mogelijkheden voor de ontwikkeling van 714 ha extra natuur in de Gelderse Vallei. Deze hectares zijn een aanvulling op de 1034 ha uit het Natuurgebiedsplan Gelderse Vallei uit 2001.

Boeren en landgoedeigenaren kunnen zelf actief een bijdrage leveren aan de realisatie van deze nieuwe natuur. Zij kunnen ervoor kiezen om zelf natuur te ontwikkelen op grond die nu nog agrarisch in gebruik is. Zij krijgen dan subsidie voor de ontwikkeling en het beheer van deze natuur. Ook kunnen zij ervoor kiezen om de grond te verkopen aan de overheid. De overheid gaat dan op zoek naar een geschikte natuurbeheerder voor deze grond. De uitvoering van het natuurgebiedsplan gebeurt op basis van vrijwilligheid. Grondeigenaren kunnen er dus zelf voor kiezen of zij natuur willen ontwikkelen, de grond verkopen of het agrarische gebruik voortzetten. In het natuurgebiedsplan is ook de robuuste verbindingszone tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug opgenomen. Deze robuuste verbindingszone verbindt de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en de tussengelegen natuurgebieden met elkaar, zodat de verplaatsing van planten en dieren tussen deze gebieden mogelijk wordt.

Deze robuuste verbindingszone is ook aangegeven in het Reconstructieplan Gelderse Vallei en Utrecht-Oost, dat eind 2004 is vastgesteld. Met dit natuurgebiedsplan biedt de provincie de mogelijkheden om de natuurwensen uit het Reconstructieplan in de praktijk uit te gaan voeren.

Het ontwerp natuurgebiedsplan ligt vanaf 5 oktober gedurende 6 weken ter inzage bij de provincie en bij de gemeentehuizen in de Gelderse Vallei. Gedurende deze periode kan een ieder een zienswijze op het plan bij de provincie kenbaar maken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet