NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Limburg verkent maatregelen en kosten Kaderrichtlijn Water

3 okt 2006

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten in te stemmen met de Maasnota 2006. De Maasnota is een verkenning waarin de effectiviteit en de kosten van een aantal maatregelenpakketten, die genomen kunnen worden ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water in het stroomgebied Maas, zijn onderzocht. Europese wetgeving (Kaderrichtlijn Water) verplicht de Europese deelstaten om in 2015 de oppervlaktewateren (beken, meren, rivieren) en het grondwater 'in goede toestand' te brengen wat betreft waterkwaliteit (verontreinigingen van het water) en de ecologie (waterafhankelijke planten en dieren). Voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland opgedeeld in de stroomgebieden Rijn, Schelde, Eems en Maas. Limburg maakt deel uit van het stroomgebied Maas.

Conclusie uit de verkenning is dat het in grote lijnen mogelijk is om volledig te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water, maar dat dit aanzienlijke kosten met zich meebrengt die mogelijk leiden tot lastenverzwaring voor de burger. De resultaten van deze verkenning zijn opgenomen in de Maasnota 2006 die onlangs is vastgesteld door de regionale overheden die betrokken zijn bij het waterbeheer in het stroomgebied Maas, waaronder de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zuid-Holland, alle waterschappen in dit gebied en de directies van Rijkswaterstaat in dit gebied.

De Provincie Limburg en de overige regionale overheden binnen het stroomgebied Maas zijn van mening dat de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water betaalbaar moet zijn en dus niet mag leiden tot onacceptabele regionale lastenstijgingen. De regionale overheden willen daarom met het Rijk overleggen over de volgende samenhangende vragen:

  • welke regionale kostenontwikkeling en lastenstijging is acceptabel;
  • welke bedragen stelt het Rijk beschikbaar;
  • in welke mate willen we (ambitie) en kunnen we (hoeveel geld is beschikbaar) uitvoering geven aan de Kaderrichtlijn Water?.
Het antwoord op deze vragen wordt gebruikt om het pakket maatregelen op te stellen, dat in het stroomgebied Maas zal worden uitgevoerd. Uiterlijk in december 2008 moet dit pakket maatregelen gereed in ontwerp zijn en voor inspraak ter inzage worden gelegd. In december 2009 moet dit pakket maatregelen worden vastgesteld in het Stroomgebiedbeheerplan Maas.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet