Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Groen licht voor natuurherstel Peelvenen Leegveld

14 jan 2021

Om de unieke natuur in de Peelvenen Leegveld te behouden moeten ingrijpende maatregelen worden genomen. Hiervoor werkt de provincie nauw samen met waterschap Aa en Maas, gemeente Deurne en Staatsbosbeheer. Tegen de maatregelen was beroep ingesteld bij de Raad van State. Deze zijn echter grotendeels ongegrond verklaard. Dit is positief nieuws voor het natuurherstel ter plaatse.

Groen licht voor natuurherstel Peelvenen Leegveld
Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur: “We zijn erg blij dat het natuurherstel in de Peelvenen Leegveld nu van start kan. Het gebied heeft unieke natuur die we graag willen behouden. Dat is een sterke impuls voor de Brabantse biodiversiteit. De nadruk in de Peelvenen Leegveld ligt op natuurontwikkeling. Maar ik vind het belangrijk om tegelijk te kijken naar de kansen voor versterking van de landbouw, recreatie en cultuurhistorie.”

Behoud hoogveen
Het projectgebied Peelvenen Leegveld ligt in de gemeente Deurne. Het omvat het beschermde gebied Deurnsche Peel en de natuurgebieden aan de westzijde hiervan. De Deurnsche Peel wordt steeds droger. Ook heeft het hoge stikstofwaardes. Hierdoor dreigt het unieke hoogveenlandschap te verdwijnen en zijn maatregelen nodig. Hoogveen is een bijzonder type natuur met zeer zeldzame planten en dieren. Het komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor. Waterschap Aa en Maas gaat daarom samen met de provincie aan de slag om de natuur in de Peel te behouden.

Door de uitspraak van de Raad van State kan er nu worden gestart met het aanpassen van de waterhuishouding in Leegveld en de Deurnsche Peel om het hoogveen te behouden. Hiervoor wordt onder andere 180 ha aan nieuwe natuurpercelen ingericht, zodat het gebied hogere grondwaterstanden kan hebben. Er worden kades aangelegd om het water in het gebied te houden en met stuwen kan de waterstand geregeld worden. Dit betekent vanzelfsprekend voor agrarisch ondernemers en bewoners dat het beeld van gebied gaat veranderen. In het gebied komt meer natuur en het zal ook natter worden.

Nader motiveren
Waterschapsbestuurder Ernest de Groot toont zich tevreden: “Het is mooi dat er groen licht is en de uitvoering kan beginnen. We hebben het werk zorgvuldig voorbereid en de uitspraak doet hier voor het overgrote deel recht aan. We blijven echter een onveranderde aandacht houden voor de belangen en zorgen van de omgeving in deze realisatiefase. Op de 2 onderdelen waar de Raad van State nog nadere motivering vraagt, zullen we de maatregelen nader onderbouwen en constructieve gesprekken kunnen voeren.”

Een van de onderdelen gaat over de vuilstort Leegveld. Daarover wil de Raad van State zeker weten dat het peil daar niet hoger kan stijgen dan 5 cm. De bezwaarmakers vrezen namelijk dat de voorgenomen maatregelen tot grondwatervervuiling leiden. Deze onderbouwing wordt nu door de provincie en het waterschap geleverd. Daarnaast gaat het om de gevolgen van het natuurherstel voor een van de bezwaarmakers. Daarmee wordt contact gezocht om oplossingen te bespreken.