Natuurnet uw kennismakelaar 

 

 

Rapportage âDe Toestand van de Natuur in Brabant'

30 juni 2021

Natuur verandert voortdurend. Stijgende temperaturen, stikstof, natuurontwikkelingsprojecten, economische ontwikkelingen: deze factoren hebben allemaal invloed op de leefomgeving. En daarmee op de natuur.

Rapportage âDe Toestand van de Natuur in Brabant'
Daarom is het belangrijk om de natuur te monitoren. Zodat het provinciale beleid daar op afgestemd kan worden. In het rapport âDe Toestand van de Natuur in Brabantâis te lezen over hoe het staat met de natuur. Deze rapportage verschijnt iedere 4 jaar.

Brabant kent vele verschillende type natuur: bossen, heide, graslanden, moerassen en natuur in het agrarisch gebied. De veranderende omstandigheden hebben invloed op al deze type natuur. Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de natuur, wordt deze al jarenlang gemonitord. De provincie gebruikt de gegevens uit deze onderzoeken om het effect van haar beleid te volgen, en bij te stellen waar nodig.

Rapport: Toestand van de Natuur in Brabant
De resultaten van deze monitoring zijn terug te vinden in het rapport âToestand van de Natuurâ. Dit rapport is een bouwsteen voor de evaluatie van het totale natuurbeleid in 2021, en geeft een totaalbeeld. Een belangrijke conclusie is dat â afgaand op deze gegevens â de kwaliteit van de natuur nog steeds afneemt. Zo neemt het aantal dagvlinders en reptielen in de heideterreinen sterk af. Dat geldt ook voor broedvogels van de open weide en akkergebieden. Daarom doet de provincie er alles aan om het tij te keren. Bijvoorbeeld door het uitbreiden van natuurgebieden en het stimuleren van natuur inclusieve landbouw.

Lokale (herstel)maatregelen
Ook zet de provincie de komende jaren in op lokale (herstel) maatregelen, zoals het herstel van vennen. De provincie ziet namelijk positieve effecten op plaatsen waar deze maatregelen worden genomen. Maar deze zijn nog te beperkt van omvang om tegengewicht te bieden aan negatieve invloeden. Daarom is het belangrijk om hier de komende jaren mee door te gaan.