Natuurnet uw kennismakelaar 

 

 

Raad van State uitspraak Engbertsdijksvenen

30 april 2021

De Raad van State (RvS) heeft een uitspraak gedaan over het Provinciaal Inpassingsplan interne maatregelen Engbertsdijksvenen in Overijssel. Dit betekent dat de provincie niet kan starten met de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen in dit gebied. De provincie betreurt dit, gezien het feit dat de natuurwaarden de laatste jaren al erg hard achteruit zijn gegaan. Overijssel respecteert de uitspraak van RvS. Want het is goed dat de belangen van de omgeving goed worden mee gewogen in deze complexe situatie.

De rechter heeft in deze uitspraak geen oordeel gegeven over de inhoud van het plan. De rechter heeft afgewogen dat ze inhoudelijk nog niet kan beoordelen of er eventuele onomkeerbare gevolgen zijn.

Wij vertrouwen er op dat bij de inhoudelijke behandeling van de beroepen wij duidelijk kunnen maken dat ons natuurherstelplan nodig is voor de bescherming van dit unieke natuurgebied. Wanneer de zitting is hangt af van de planning van RvS. We gaan door met de planvorming van het project maar de uitvoering wordt in de koelkast gezet tot de definitieve uitspraak van RvS is geweest.

De maatregelen moeten wel genomen worden om de natuur niet achteruit te laten gaan en ze zijn nodig om de Natura 2000 doelen te halen. We willen heel graag door met deze maatregelen om de achteruitgang van de natuur te stoppen. Dat zijn we wettelijk en moreel verplicht. Er leven bijzondere soorten zoals zeldzame veenmossen, de kraanvogel en de geoorde fuut die allen baat hebben bij een goed herstel van het hoogveengebied. Elk jaar dat we eerder kunnen beginnen is een vooruitgang voor de natuur. Verdroging is een ernstig probleem voor de natuur. Door deze maatregelen wordt ook de droogte aangepakt.

Bovendien is het zo dat er geen externe effecten op de omgeving te verwachten zijn door deze maatregelen in het natuurgebied door te voeren. De verwachte externe vernattingseffecten zullen volgens de provincie niet optreden. Hiervoor is een hydrologische onderbouwing toegevoegd.

Overijssel staat achter de hydrologische modellen en onderzoeken die hiervoor zijn uitgevoerd door gerenommeerde bureaus en getoetst door diverse specialisten. De deskundigen van het projectteam en de adviseurs die zijn ingehuurd door ondernemers uit het gebied hebben in een gezamenlijk overleg het hydrologische model getoetst en akkoord bevonden. En in het gebied zijn op verschillende plaatsen peilbuizen geplaatst waarmee nauwkeurig de grondwaterstand wordt geregistreerd.

Het is een van de grotere hoogveengebieden van West-Europa. En deze veengebieden zijn uniek en zeldzaam in Europa. Vandaar ook dat er vanuit Europa geld in de vorm van een subsidie wordt toegekend voor het behoud van dit gebied. De EU heeft hiervoor maar liefst 7 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld. Omdat vanwege deze uitspraak de werkzaamheden nu worden uitgesteld kan ook niet aan de subsidievoorwaarden worden voldaan wat betreft de startdatum van de werkzaamheden. Maar we hebben het vertrouwen dat als we het opnieuw over de subsidievoorwaarden gaan hebben met Brussel, dat we dan nog steeds de 7 miljoen euro kunnen inzetten om het bijzondere hoogveengebied te beschermen. De maatregelen zijn noodzakelijk om de instandhoudingsverplichting te garanderen.

Voor wat betreft het afgraven van het hoogveen: De kades die nodig zijn en die we gaan aanleggen komen voor een deel te liggen op het herstellend hoogveen. Door juist ook op dat type hoogveen maatregelen te nemen, kunnen we bevorderen dat het herstellend hoogveen in kwaliteit verbetert. Dit draagt weer bij aan het hogere doel om biodiversiteit en natuurwaarden in stand te houden.