Natuurnet uw kennismakelaar 

 

 

Overijssel vraagt duidelijkheid aan minister over Wierdense veld

30 april 2021

Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft een brief gestuurd naar minister Schouten om meer duidelijkheid te vragen over de juridische en financiële kaders voor de ontwikkeling van het Wierdense Veld. In dit gebied ligt een groot spanningsveld tussen de doelstellingen voor het natuurgebied in het kader van Natura 2000, de waterwinning bij Wierden en het enorme beslag wat deze activiteiten en maatregelen leggen op agrarische gebieden en inwoners.

Uit het gebiedsproces, wat een aantal jaren eerder is uitgevoerd, kwam naar voren dat het lastig is natuurherstel en drinkwaterwinning te combineren. En dat de hiervoor benodigde maatregelen grotere gevolgen voor de landbouw hebben dan eerder voorzien. Daarom is het gebiedsproces in de zomer van 2019 door Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel stilgelegd.
Zorgvuldige verkenning

Een dergelijke grote impact vraagt om een zorgvuldige verkenning:

Hoe combineer je het uitvoeren van de wettelijk opgaven van drinkwater voorziening en de wettelijke opgave van natuurbescherming met het beperken van de gevolgen voor de bewoners en agrariërs in het gebied?
Is het mogelijk de drinkwaterwinning bij het Wierdense Veld te verminderen en zo de verdroging van de natuur te verminderen?
Is het mogelijk de doelen voor hoogveen aan te passen en eventueel in een ander gebied te realiseren om zo ruimte te bieden aan drinkwaterwinning en de gevolgen voor de landbouw te beperken?

Gedeputeerde Staten wilden alle opties nog eens afwegen om een goede keuze te kunnen maken.

Uitkomsten
Uit vorig jaar afgerond onderzoek voor de provinciale strategie voor drinkwatervoorziening blijkt dat de inwoners van de provincie Overijssel vooralsnog niet zonder de winningen Wierden en Hoge Hexel kunnen. Uit de Doorlichting Natura 2000 van minister Schouten kwam naar voren dat er geen mogelijkheden zijn het Wierdense Veld als Natura 2000 gebied te schrappen en de doelen en opgaven te verplaatsen naar andere gebieden. Ook niet als de impact op de omgeving zeer groot is. Dit kwam ook naar voren uit het gesprek dat de provincie samen met minister Schouten met de Europese Commissie heeft gehad. De EC stelde dat Rijk en provincie het maximale moeten doen om het hoogveen te beschermen.

Vernattingsbuffer
De inrichting van een groot gebied als vernattingsbuffer lijkt nodig om de tegengestelde doelen te verenigen. Dit is geen nieuwe oplossingsrichting en is ook gebaseerd op basis van de inbreng van organisaties en ondernemers die in het gebied actief zijn en die tijdens het gebiedsproces voor de zomer van 2019 hierover hebben meegedacht. In het gebied zijn straks ook mogelijkheden voor agrarische bedrijven die hun bedrijfsvoering aan willen passen op de mogelijkheden die het gebied straks biedt. Enkele agrariërs denken al over hoe ze deze transitie kunnen vorm geven.
Provincie vraagt minister om duidelijkheid over kaders en geld

De provincie wil een graag een besluit nemen over de doorstart van het in 2019 stil gelegde gebiedsproces voor het Wierdense Veld. Dit geeft namelijk duidelijkheid voor de partijen in gebied zoals Landschap Overijssel, Vitens, de agrariërs en bewoners in het gebied.

Omdat de inrichting van een groot gebied als vernattingsbuffer een enorme impact heeft op de bedrijven en inwoners in het gebied en bijna 40 miljoen euro kost (20 miljoen euro meer dan eerder geraamd) heeft de provincie (demissionair) minister Schouten woensdag in een brief gevraagd of dat ondanks de grote impact de maatregelen toch uitgevoerd moeten worden. Daarnaast wil de provincie duidelijkheid over de extra financiële bijdrage voor de opgave in Wierdense Veld.

Het wachten is nu op de beantwoording van de minister. Na de beantwoording van de minister verwacht de provincie snel een besluit te kunnen nemen over de herstart van het gebiedsproces. Dan kunnen de partijen, die in een eerder stadium (voor de zomer van 2019) betrokken waren bij de planvorming voor het gebied weer gezamenlijk aan de slag om de plannen verder uit te werken.

Het toekomstperspectief voor agrariërs, bewoners en grondeigenaren is al lange tijd onzeker. Vooruitlopend op de formele herstart van het gebiedsproces wil de provincie daarom in gesprek met agrariërs en grondeigenaren over hun plannen. De resultaten van deze gesprekken zijn ook weer input voor de toekomstige uitwerking van de plannen.