Natuurnet uw kennismakelaar 

 

 

Eerste Otterholt in Overijssel geplaatst

23 april 2021

De eerste otterholt in Overijssel is een feit. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher en bestuurder Nettie Aarnink van waterschap Vechtstromen hebben de eerste officiële otterholt geplaatst. Een otterholt is een kunstburcht voor een otter.

Otters maken doorgaans nesten in ruigten langs oevers of in een hol in het talud van een watergang. Dit is een plek die voor voldoende beschutting zorgt, zodat je het nest of de ingang van het hol niet zomaar ziet. Een zwanger ottervrouwtje maakt een hol op een plek die niet alleen voldoende beschutting biedt, maar waar zij ook voldoende rust heeft.

Gert Harm ten Bolscher: âhet openen van de toegangspijpen van de eerste otterholt in Overijssel was een bijzonder moment. Zeker nu het ook nog het âjaar van de otterâ is. De provincie Overijssel stimuleert het verbeteren van het leefgebied van 114 zogenoemde aandachtsoorten. Dit zijn soorten die wat extra hulp nodig hebben en waarvoor Overijssel een belangrijk kerngebied is. De otter is één van de 114 Overijsselse aandachtsoorten. De plaatsing van deze otterholt in het âvrije veldâ is een primeur in Nederland. Ik ben hier dan ook bijzonder trots op.â

Met name in de uitgestrekte poldergebieden van Overijssel zijn veel visrijke watergangen, maar hier is onvoldoende begroeiing aanwezig om een nest te maken. Zo blijven hele delen van Overijssel verstoken van otters, terwijl er voldoende visrijk water aanwezig is. Geschikte leefgebieden worden zo niet benut en dit belemmert een goede spreiding van de otter in Overijssel. Otters die geen goede leefplek vinden, zwerven lang rond, waarbij ze veel wegen over steken en dan kans lopen om verkeersslachtoffer te worden.

Daarom heeft de Provincie, op initiatief van Landschap Overijssel, een kunstnest laten ontwikkelen door het bedrijf Nestkastbouw Steffens uit Losser. In Engeland bestaan deze kunstnesten al langer en worden daar een âotterholtâ genoemd. Mark Zekhuis, ecoloog van Landschap Overijssel vertelt: âWij hebben een aantal modellen laten ontwikkelen en deze laten testen in het otteropvangcentrum De Rietnymf. De otterholts worden inderdaad gebruikt, er zijn filmpjes van gemaakt met een camera met bewegingsmelder.â

Nettie Aarnink: âDe otter is een echte icoonsoort voor de waterschappen. De waterschappen zijn bezig om de waterkwaliteit en daarmee het leefgebied van aquatische soorten te verbeteren. Dat otters zich in Overijssel verspreiden, geeft aan dat de waterkwaliteit in veel watergangen verbetert. Waterschap Vechtstromen is daarom blij met deze eerste otterholt en wij willen bij succesvol gebruik graag meer otterholts plaatsen. Waterschap Vechtstromen zal daar waar de otterholt is geplaatst meer oeverbegroeiing laten staan En daarmee wint de watergang aan ecologisch belang als groenblauwe verbinding. Naast het faciliteren van otters heeft dit project hiermee al een belangrijke meerwaarde voor veel andere plant- en diersoorten die op of rond oevers voorkomen.