Natuurnet uw kennismakelaar 

 

 

Bijplaatsen korhoenders op de Sallandse Heuvelrug wordt voortgezet

10 juni 2021

De provincie Overijssel laat ook de komende 5 jaar korhoenders uit Zweden bij plaatsen op de Sallandse heuvelrug. Vanaf 2016 werden al korhoenders vanuit Zweden bijgeplaatst. Het korhoen was in 2015 vrijwel uitgestorven op de Sallandse Heuvelrug, een beschermd Natura 2000 gebied en Nationaal Park. Honderd jaar geleden was het Korhoen nog een algemeen voorkomende vogel in Nederland, nu komt ze alleen nog in Salland voor. Om de soort te behouden voor ons land wordt de kwaliteit van het leefgebied hersteld. Dit natuurherstel kost echter tijd. Om tussentijds uitsterven van de korhoen te voorkomen, worden korhoenders bijgeplaatst.

De afgelopen decennia is de bodem van de Sallandse Heuvelrug verzuurd door teveel stikstof en de bodem is ook droger geworden. Daardoor is het voedselaanbod (insecten) voor de korhoenkuikens sterk afgenomen. Voor het behoud van korhoen en andere beschermde planten en dieren is het herstel van de heide en de biodiversiteit op de Sallandse Heuvelrug essentieel. Dat herstel kost tijd en daarom worden al sinds 2016 hanen en hennen vanuit Zweden bijgeplaatst. Van vergelijkbare projecten elders in Europa hebben we geleerd dat bijplaatsen van vogels de enige manier is om de kennis van de bestaande populatie over bijvoorbeeld beschutte plekken, voedselrijke plaatsen en drinkplekken te behouden. Zonder die kennis van hun leefgebied is de soort gedoemd te verdwijnen. Gevestigde korhoenders dragen deze kennis over aan nieuwkomers en zo blijft de kennis behouden. Is een populatie eenmaal verdwenen dan moeten nieuw uitgezette dieren dit zelf ontdekken waardoor de kans op overleven heel erg klein wordt.

De korhoenders planten zich voort in Salland maar de meeste kuikens sterven vroegtijdig. Dit komt doordat er gebrek is aan voedsel (insecten) voor de kuikens. Herstel van de biodiversiteit op de heide moet dat gaan veranderen. Daarom wordt het bijplaatsen de komende 5 jaar voortgezet.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher: âDe korhoen staat symbool voor de Sallandse Heuvelrug. Zo gebruiken veel recreatieve bedrijven in dit Nationale Park de korhoen om de aantrekkelijkheid van het gebied in beeld te brengen. Een dier dat zo hoort bij dit heidelandschap, zoals de grutto bij het weidelandschap, mogen we niet verliezen. Daarom zijn al onze inspanningen erop gericht om de korhoen te behouden.â

Natuurmaatregelen
Op de Sallandse heuvelrug worden verschillende natuurmaatregelen uitgevoerd, niet alleen voor de korhoen maar ook voor alle andere bijzondere planten en dieren. Zo zijn bomen gekapt om de heide uit te breiden. Daarnaast wordt de heide bekalkt, vanaf 2019 met steenmeel, om de verzuurde bodem te herstellen. Steenmeel is een relatief nieuwe toepassing, maar lijkt veelbelovend. Verder is de Zunasche Heide (100 ha) afgelopen jaar ingericht als natuur. De verwachting is dat dit gebied op korte termijn ook geschikt wordt als leefgebied voor het korhoen. En direct naast de Sallandse Heuvelrug wordt met agrarisch natuurbeheer ingezet op realisatie van bloem- en insectenrijke akkers en kruidenrijke graslanden.

Kweek
In 2020 was bijplaatsen door Coronamaatregelen niet mogelijk. In dat jaar is de populatie versterkt met behulp van een kweekprogramma. Daarbij zijn eieren geraapt en in een beschermde situatie uitgebroed. De jongen zijn na zoân 100 dagen teruggegaan in de vrije natuur. De resultaten van deze maatregel zijn voldoende positief om het kweek- en releaseprogramma te evalueren en te herhalen.

Bijzondere soorten
De Sallandse Heuvelrug is het grootste, droge heidegebied van West-Europa. Het is niet alleen het thuis van de korhoen maar van talloze bijzondere planten en dieren. Dat zijn onder andere de salomonszegel, het dalkruid, de blauwe- en rode bosbes, de vossenbes en de jeneverbes, de nachtzwaluw, de zandhagedis, de hazelworm en de roodborsttapuit.