Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Impuls aan Natura 2000-gebiedsproces Engbertsdijksvenen

9 juli 2021

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 6 juli besloten om aan Provinciale Staten voor te stellen een ruimer uitwerkingsgebied voor Engbertsdijkvenen vast te stellen. Het ruimer laten vaststellen van het uitwerkingsgebied is gedaan op verzoek van de gezamenlijke partijen uit het gebied die vertegenwoordigd zijn in de bestuurlijke advies commissie (BAC). Dit zijn boeren, bewoners, landgoed, WBE, gemeente Twenterand, gemeente Hardenberg, gemeente Tubbergen, Waterschap Vechtstromen, Natuur en Milieu Overijssel en Staatsbosbeheer. Met dit ruimere uitwerkingsgebied kan een betere bescherming worden geboden aan de kwetsbare natuur in Engbertsdijksvenen.

Ondernemers die te maken krijgen met de natuurherstelmaatregelen kunnen op verschillende manieren worden gecompenseerd. Ze kunnen schadeloos gesteld worden, krijgen de mogelijkheid ruilgronden te verwerven of hun bedrijf te verkopen en kunnen eventueel hun bedrijfsvoering aanpassen. Zij kunnen ook een aanbieding ontvangen voor bedrijfsbeëindiging of zij kunnen op een andere plaats een andere bedrijf over nemen.

Met dit besluit kan aan de slag worden gegaan met de uitwerking van de verschillende maatregelen zoals het dempen van sloten, het opheffen van drainage en het aanleggen van kades. Er kan nu ook een grotere oppervlakte grond gebruikt worden om water in het gebied vast te houden.

Het voorstel voor verruiming van het uitwerkingsgebied en het beschikbaar stellen van middelen binnen het programma Ontwikkelopgave Natura 2000 vraagt begin oktober besluitvorming van Provinciale Staten (PS).

Het BAC werkt vooruitlopend op deze besluitvorming verder aan het inrichtingsplan om zo het gebiedsproces spoedig af te ronden. Daarmee krijgt het gebied de gewenste duidelijkheid over de noodzakelijke maatregelen voor de Natura 2000-opgave.