Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Scenariostudie Universiteit Wageningen: nieuwe kabinet kan weidevogels redden

29 aug 2017

Grutto’s en andere weidevogels in Nederland kunnen gered worden, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerde scenariostudie van Wageningen Universiteit. Twee van de vier onderzochte scenario’s leiden tot herstel van de grutto populatie. Voortgaan op de huidige weg leidt volgens het rapport echter tot een forse verdere achteruitgang van de grutto in ons land. BoerenNatuur.nl en Vogelbescherming Nederland roepen het toekomstig kabinet op tot het redden van de weidevogels. “Wanneer dit nu niet gebeurd dan is het verdwijnen van de weidevogel een politieke keuze” stellen de organisaties in een brief aan de Tweede Kamer en de formateur.

Het in opdracht van het ministerie van EZ opgestelde onderzoeksrapport Weidevogelscenario’s, beschrijft vier scenario’s voor toekomstig beleid voor verbetering van de weidevogelstand. Het onderzoek van Wageningen Universiteit en SOVON laat zien dat een scenario waarin geen aanvullende maatregelen worden genomen ten opzichte van het beleid van de afgelopen periode, onvoldoende soelaas biedt voor de redding van de weidevogels. Zo’n minimum scenario leidt volgens het onderzoek tot een verdere achteruitgang van het aantal paar grutto’s van momenteel 32.000 tot 36.000 paar tot slechts 1200 paar duurzaam beschermde paren.

Aantal weidevogels kan groeien
Twee andere beschreven scenario’s geven echter aan dat met een reeks maatregelen een groei tot 48.000 paar grutto’s en een substantiële groei van het aantal andere weidevogels als kievit en tureluur mogelijk is. Belangrijke maatregelen daarbij zijn in het agrarisch gebied drassiger grond voor de vogels door onder andere een hoger waterpeil in met name het voorjaar. Meer kruidenrijk grasland en open gebieden met weinig bosjes. In weidevogelreservaten van natuurorganisaties is meer aandacht voor het tegengaan van pitrus een belangrijke maatregel.

De onderzoekers berekenen dat voor de scenario’s die leiden tot een verbetering voor de weidevogels tussen de 35 en 89 miljoen aan eenmalige investeringen nodig is en daarnaast een substantiële verhoging van de jaarlijkse kosten voor agrarisch natuurbeheer van zo’n 19 miljoen.

We kunnen de weidevogels redden
Vogelbescherming Nederland en BoerenNatuur.nl roepen naar aanleiding van het onderzoek de formerende partijen op om in het regeerakkoord de benodigde middelen voor het redden van de weidevogels vrij te maken. De organisaties stellen dat ‘alles aanwezig is om de weidevogels te redden’ zoals oplossingsrichtingen en kostenplaatjes. ‘Wanneer dit nu niet gebeurd dan is het verdwijnen van de weidevogel een politieke keuze’. Beide organisaties geven in de brief aan dat er al meteen gestart kan worden met het maken en uitvoeren van concrete verbeterplannen op gebiedsniveau, zodat voorkomen wordt dat er onnodig tijd verloren gaat.

De scenariostudie komt voort uit een eind vorig jaar aangenomen motie in de Tweede Kamer van Grashoff (GroenLinks) en Leenders (PvdA) voor een plan van aanpak voor de weidevogels. BoerenNatuur.nl en Vogelbescherming waren naast het ministerie van EZ en de provincies betrokken als opdrachtgever van de scenariostudie.