Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Recreatie, natuur, economie en energie hoog op de Flevolandse agenda

31 maart 2017

Provincie Flevoland maakt komende periode geld vrij voor projecten als het Waterloopbos en Nationaal Park Nieuw Land. Ook wil zij Flevoland sterker als merk onder de aandacht brengen. Dat staat in de concept-Perspectiefnota die onlangs door Gedeputeerde Staten (GS) is vastgesteld.

Investeren in recreatie en economie
Tijdens de Algemene Beschouwingen op 10 mei 2017 legt GS de Perspectiefnota voor aan Provinciale Staten (PS). Het college wil komende periode onder meer investeren in recreatie en economie. Ook hoopt GS Flevoland nog duurzamer te maken door enerzijds duurzame energie op te wekken en anderzijds energie te besparen. De provincie kan dat niet alleen, maar wil daarbij nadrukkelijk samenwerken met de andere overheden en het bedrijfsleven in Flevoland. De Omgevingsvisie die nu gemaakt wordt, zou de investeringen in gebiedsontwikkelingen moeten stimuleren.

Nota met meer ruimte
Met de perspectiefnota kijkt de provincie niet alleen vooruit, maar zij blikt ook terug. Het document bevat een rapportage over afwijkingen bij het uitvoeren van de Programmabegroting 2017. In tegenstelling tot andere jaren presenteren PS deze keer een nota met meer ruimte voor eigen keuzes door PS. Het college geeft PS nadrukkelijk de mogelijkheid om onderling te debatteren over beleidsprioriteiten, voordat het college een begroting voor 2018 maakt. In aanloop naar de Algemene Beschouwingen wordt de Perspectiefnota eerst nog behandeld in de Integrale Commissievergadering op 19 april 2017.