Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Provincie Groningen wil landbouw en natuur van elkaar laten profiteren

14 april 2017

Om de verduurzaming van de landbouw te stimuleren wil de provincie concreet werk maken van zogeheten natuurinclusieve landbouw. Hierbij profiteert de landbouw van de natuur en andersom. De provincie wil samen met onderzoeksinstellingen en boeren optrekken om kennis en ervaring op te doen. Gedeputeerde Henk Staghouwer gaf op 13 april tijdens een bijeenkomst in Garnwerd het startsein voor een traject, om met de betrokkenen tot een gezamenlijke 'Groningse aanpak' te komen.

Wat is natuurinclusieve landbouw?
Volgens professor Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut, is natuurinclusieve landbouw een vorm van duurzame landbouw die de basis vormt voor een veerkrachtig voedselsysteem en daarvoor gebruik maakt van de natuur en biodiversiteit. Natuurinclusief produceren brengt ook een gezond economisch verdienmodel met zich mee. "Zonder gezond verdienmodel zal natuurinclusieve landbouw niet van de grond komen", aldus Erisman. Als voorbeeld noemt hij een gezonde bodem. Een gezond bodemleven draagt bij aan vitale en weerbare planten, waardoor er minder chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. Dit levert niet alleen winst op voor de boer, maar ook voor de natuur.

Gezamenlijk optrekken
"Het is van groot belang om op regionaal niveau tot maatregelen te komen die effect hebben. De biodiversiteit herstelt zich in natuurgebieden voorzichtig, maar in landbouwgebieden zien we dat die juist afneemt. Daar willen we gezamenlijk concreet wat aan gaan doen. Ik ben dan ook heel blij met de samenwerking waarmee we zijn gestart", laat gedeputeerde Staghouwer weten. De gepresenteerde voorstellen worden de komende maanden verder uitgewerkt. In het najaar komen partijen weer bij elkaar om afspraken te maken over een meerjarige aanpak.

Focus op landbouwpraktijk
Tijdens de bijeenkomst in Garmerwolde hebben betrokken organisaties gediscussieerd over een gezamenlijke aanpak voor natuurinclusieve landbouw in Groningen. Belangrijk uitgangspunt voor Groningen is dat de aanpak aansluit bij de landbouwpraktijk. Het Louis Bolk Instituut en de Werkgroep Grauwe Kiekendief hebben een voorstel gepresenteerd om met goede praktijkvoorbeelden, experimenten en nieuwe kennis te komen tot aantrekkelijke verdienmodellen voor de landbouw. Hiervoor worden verschillende maatregelen verkend.

Bijzondere leerstoel
De Rijksuniversiteit Groningen presenteerde tijdens de bijeenkomst een voorstel voor het oprichten van een bijzondere leerstoel Natuurinclusieve Landbouw. Daarmee zal een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het gefundeerd onderbouwen van de effecten van maatregelen op landbouw en natuur.