Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Programma Nieuwe Natuur uitstekend voorbeeld in ‘samen werken aan natuur’

26 jan 2017

Op woensdag 25 januari 2017 organiseerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het symposium ‘Samen werken aan natuur’. PBL-directeur Hans Mommaas overhandigde de publicatie 'Lerende Evaluatie van het Natuurpact' aan Martijn van Dam, staatssecretaris EZ, en gedeputeerde Jan Jacob van Dijk namens het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Provincies nemen verantwoordelijkheid
De evaluatie laat zien dat de provincies na de decentralisatie van het natuurbeleid hun nieuwe verantwoordelijkheden goed en voortvarend hebben opgepakt. Uit het PBL-rapport blijkt dat er een flinke opgave ligt om het beleid in concrete plannen uit te werken. Het gaat dan over de ontwikkeling van nieuwe natuur, het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur, het versterken van de relatie tussen natuur en economie en ontwikkelingen in de landbouw.

Nieuwe Natuur in Flevoland illustratief
Het Flevolandse Programma Nieuwe Natuur wordt gezien als goed voorbeeld van samen werken aan natuur. Met dit programma heeft Flevoland particulieren en (natuur-)organisaties op een actieve manier uitgenodigd om zelf toegankelijke en beleefbare natuur te ontwikkelen. Een korte film over het Flevolandse programma illustreerde tijdens het symposium de aanpak en ervaringen tot nu.’ De open en faciliterende houding van de provincie naar initiatiefnemers blijkt cruciaal om tot realisatie te komen.

Gunstig voor biodiversiteit
PBL constateert in haar rapport dat de uitvoering van de provinciale plannen gunstig uitpakken voor de biodiversiteit en dat een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de internationale afspraken over biodiversiteit. Daarmee vindt een trendbreuk met het verleden plaats, waarin de biodiversiteit afnam. Provincies betrekken de maatschappelijke partners op een goede manier bij de uitvoering. Zij werken samen en zorgen, met een gebiedsgerichte aanpak dat, naast de natuuropgave, ook andere opgaven gerealiseerd worden.

Natuurpact
Met het Natuurpact tussen Rijk en provincies zijn de provincies verantwoordelijk geworden voor natuurbeheer, natuurbehoud en natuurontwikkeling binnen de provincie. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en het IPO heeft het PBL in samenwerking met Wageningen University & Research samen met betrokkenen bij het natuurbeleid een lerende evaluatie uitgevoerd, ondersteund door de Vrije Universiteit Amsterdam.
Meer weten?

Kijk naar op you tube naar het filmpje over Natuur op uitnodiging - de praktijk in Flevoland.