Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


PBL: “Provincies geven boost aan natuurbeleid en Habitatrichtlijn”

30 okt 2017

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is positief over de rol van de provincies in het natuurbeleid. Helaas is vanwege de economische groei de druk op het milieu nog niet verminderd.

Op 26 oktober gaf het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan de Tweede Kamercommissie van IenM een toelichting op de Tussenbalans van de Leefomgeving 2017.

De belangrijkste conclusie is: Er is een toenemende uitstoot van broeikasgassen nu de economie groeit en daarnaast is de druk van de landbouw op milieu en natuur onverminderd. Dat betekent dat de gewenste ontkoppeling tussen economische groei en milieudruk nog niet is bereikt.

Wel is het PBL positief over de rol van de provincies: zij hebben op het gebied van de natuur hun ambities verbreed. Jeanette Beck (sectorhoofd water, landbouw en voedsel van het Planbureau) vindt dat de provincies echt een ‘boost’ hebben gegeven aan het natuurbeleid en de Habitatrichtlijn.

Het Planbureau ziet dat de provincies zich naast het verbeteren van de biodiversiteit ook richten op het versterken van de betrokkenheid van de burger bij de natuur. Een andere conclusie is dat provincies volop aan het experimenteren zijn, maar dat deze ambities nog niet zijn uitgewerkt in concrete doelen. “Dit komt deels doordat de provincies het grootste deel van hun capaciteit en middelen inzetten op uitvoering van bijvoorbeeld de Vogel- en Habitatrichtlijnen, met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het komt daarnaast ook omdat het om relatief nieuwe onderwerpen gaat, waarbij de provincies niet kunnen putten uit eerdere ervaringen,” aldus het Planbureau.