Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Overhandiging initiatiefvoorstel beheer Oostvaardersplassen

6 jan 2017

Op 6 januari 2017 heeft Leen Verbeek in zijn functie als voorzitter van Provinciale Staten, een initiatiefvoorstel voor het Beleidskader beheer Oostvaardersplassen in ontvangst genomen. Dit gebeurde tijdens een persconferentie waar fractievoorzitters en initiatiefnemers Sjaak Simonse (SGP) en Jan de Reus (VVD) het voorstel toelichtten. Per 1 januari 2017 is de provincie verantwoordelijk voor het beheer van de Oostvaardersplassen. Dat is inclusief het welzijn van de grote grazers zoals heckrunderen, edelherten en konikpaarden. Simonse en De Reus hebben vanuit de kaderstellende rol van Provinciale Staten in het voorstel een aantal richtinggevende uitspraken opgenomen voor het beheer van het gebied.

Begeleidingscommissie
Een van de aanbevelingen is het instellen van een begeleidingscommissie. Die bestaat uit experts die de provincie ondersteunen bij de nadere invulling van het voorstel. Doel van de initiatiefnemers is om een optimaal functionerend Oostervaardersplassengebied te realiseren, waarbij het flora- en faunabeheer passend is bij de grootte van het gebied en het dierenwelzijn in acht wordt genomen. Gedeputeerde Staten wordt verzocht uiterlijk in juni 2017 met een nadere uitwerking en tijdspad te komen van het plan dat samen met de begeleidingscommissie wordt gepresenteerd.