Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Oostelijke Vechtplassen: op weg naar gebiedsakkoord

6 juli 2017

Ruim twintig bij de Oostelijke Vechtplassen betrokken (semi-) overheden, bewoners- en natuurorganisaties en ondernemers hebben de intentie uitgesproken om een groot aantal problemen in dit gebied samen aan te pakken. In een akkoord wordt de ambitie uitgesproken om de komende tien jaar te werken aan een forse kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap, recreatie en toerisme en de leefomgeving. Hierdoor worden de Oostelijke Vechtplassen verder ontwikkeld tot een aantrekkelijk en toegankelijk gebied, waar mensen graag wonen, werken en recreëren en waar recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken.

Vandaag hebben de bestuurders van de provincies Noord Holland en Utrecht, de gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Plassenschap Loosdrecht e.o. de intentie uitgesproken om in het najaar, na goedkeuring van het gebiedsakkoord en de daarbij behorende financiële bijdragen door de betrokken Provinciale Staten, gemeenteraden en dagelijks- en algemene besturen, tot formele ondertekening van het gebiedsakkoord over te gaan.

Oostelijke Vechtplassen
De Oostelijke Vechtplassen vormen een prachtig gebied waar natuur, cultuurhistorie en recreatie elkaar ontmoeten. Maar dit gebied kampt al jaren met gecompliceerde problemen. Kwaliteit en beheer van natuur, water en openbare ruimte laten te wensen over. De watersport- en recreatiesector blijven achter en er is een groot baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen. Het oplossen daarvan vormt een enorme uitdaging voor de betrokken overheden, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers van het gebied. Betrokken partijen hebben elkaar opgezocht om samen te zoeken naar oplossingen. Dit gebiedsakkoord moet leiden tot een duurzame verbetering van natuur- en waterkwaliteit en zal een stimulans zijn voor de watersport- en recreatiesector.

De maatregelen uit het gebiedsakkoord zijn onder meer baggeren in de Loosdrechtse Plassen, waarbij de bagger wordt gebruikt om legakkers te herstellen en nieuw nat rietland aan te leggen, het versterken van het recreatief routenetwerk voor varen, fietsen en wandelen, het moderniseren van de recreatiesector, de aanleg van nieuwe natuurgebieden en het verbeteren van de natuur- en waterkwaliteit. De maatregelen uit het gebiedsakkoord zijn soms ingrijpend en raken veel partijen. Er wordt naar gestreefd zo goed mogelijk rekening te houden met de vele verschillende belangen. De projecten uit het gebiedsakkoord worden na ondertekening uitgewerkt. Bij de uitwerking is er volop ruimte voor belanghebbenden om mee te denken.

Voor de financiering van de in het gebiedsakkoord opgenomen uitvoeringsprojecten is in totaal ruim 77 miljoen euro benodigd.