Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Onderzoek naar oorzaken en verspreiding vogelgriep moet beter

1 feb 2017

Vogelbescherming Nederland is verontrust dat er geen goed onderzoek wordt gedaan naar de daadwerkelijke oorzaken en verspreiding van vogelgriep. In een brief vandaag aan staatssecretaris Van Dam dringt Vogelbescherming aan op beter onderzoek naar en inzicht in verspreiding en ontwikkeling van vogelgriepvirussen. In het belang van de gezondheid van vogels, maar ook van mensen.

Vogelgriepvirus H5N8 heeft de afgelopen maanden flink huisgehouden in Nederland. Duizenden dode wilde vogels werden gevonden en verschillende pluimveebedrijven moesten worden geruimd. Ook in de ons omringende landen sloeg het vogelgriepvirus toe. Volgens Vogelbescherming Nederland levert de overheid onvoldoende inspanningen om beter inzicht te krijgen in waar het virus vandaan komt en de wegen waarlangs het zich onder zowel pluimvee als wilde vogels verspreidt.

Bij het uitbreken van de huidige vogelgriepepidemie werd al snel gewezen op wilde vogels, met name eenden als kuifeend en smient, als bron van besmetting op pluimvee en andere wilde vogels. Het is uiteraard mogelijk dat wilde (trek)vogels de directe bron waren. Maar dan blijft de vraag waar deze vogels het virus hebben opgelopen. Het is niet uitgesloten dat wilde vogels het virus juist via de pluimveesector hebben gekregen, hier of elders in Europa of Azië. Degelijk onderzoek naar de bron van de besmetting lijkt Vogelbescherming gezien de economische belangen en de mogelijke ernstige gevolgen voor mens en natuur dan ook een belangrijke verantwoordelijkheid van de overheid. Maar van goed systematisch onderzoek is helaas geen sprake in Nederland. Ook wordt er in Nederland nauwelijks onderzoek gedaan naar eventuele andere bronnen van verspreiding, zoals transport van vogels, voer en mest binnen de pluimveesector.

Tijdens de recente uitbraak bleken Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeenten niet te zijn toegerust om dit soort massale vogelsterfte goed te monitoren. Door dit gebrek aan consistente monitoring is veel informatie verloren gegaan. Dat moet dus veranderen. Vogelbescherming schrijft aan Van Dam dat het juist van groot belang is dat er goed wetenschappelijke onderzoek wordt gedaan naar oorzaak en verspreiding van vogelgriepvirussen en de interactie tussen wilde vogels en de pluimveesector. Daarbij dienen alle mogelijke verspreidingen in de gehele sector in beeld gebracht te worden. Inzicht in verspreiding en ontwikkeling van vogelgriepvirussen is van belang voor de economische ontwikkeling in de pluimveesector, wilde vogels, én gezondheid van mensen.