Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Noord-Holland tekent Nationale Kustpact

18 jan 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stemmen in met het Nationale Kustpact dat op initiatief van de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz-van Haegen, is opgesteld.

In het pact maken het Rijk, de kustprovincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland en Fryslân met gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven en natuur-, milieu- en recreatieve organisaties afspraken om de kust te beschermen en te zorgen voor een goede balans tussen ‘rust en reuring’. De partijen zijn overeengekomen een zonering voor de kustzone op te stellen die duidelijkheid zal geven waar geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en waar wel en onder welke voorwaarden.

De kustzone bestaat uit de Noordzeekust van de Waddeneilanden, de Hollandse kustboog en de Zuidwestelijke Delta, inclusief de mondingen van de zeearmen. Op land bestaat de kustzone uit het strand, alle duingebieden en een strook landinwaarts waar het ruimtegebruik, de economie en ecologie rechtstreeks onder invloed staan van de zee.

Gedeputeerde Joke Geldhof: “Alle partijen die betrokken zijn bij de Nederlandse kust, zijn het eens dat er een zonering moet worden gemaakt. Dat heeft wat voeten in de aarde gehad, maar partijen zitten nu op één lijn. Dat verheugt mij zeer. Met z’n allen vertegenwoordigen we de belangen van dit kostbare deel van Nederland, waar iedereen op zijn eigen manier zo van geniet. Dat willen we graag zo houden. Dat kunnen wij nu met dit Kustpact regelen.”
Toekomstperspectief Noord-Holland

In Noord-Holland zijn de provincie, ge­meen­ten, na­tuur­or­ga­ni­sa­ties en re­cre­a­tie­sec­tor gestart met een ei­gen ‘pac­t'. On­der re­gie van de pro­vin­cie wordt ge­werkt aan een toe­komst­per­spec­tief voor de Noord-Hollandse kust. Dit moet voor de zo­mer ge­reed zijn.

In dit Noord-Hollands toekomstperspectief moeten de gebieden voor ‘rust en reuring’ specifiek worden aangewezen. Zo moet dui­de­lijk wor­den waar de na­tuur met rust moet wor­den ge­la­ten en waar ruim­te is voor nieu­we eco­no­mi­sche ac­ti­vi­tei­ten. Dat geldt voor zo­wel het strand als de bin­nen­duin­rand.

Overigens tekenen GS behoudens goedkeuring door Provinciale Staten. De ondertekening vindt waarschijnlijk in februari plaats.