Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Noord-Holland investeert in karakteristieke natuurlijke landschapselementen

13 juni 2017

De provincie Noord-Holland stelt vanaf volgend jaar subsidie beschikbaar voor het natuurbeheer van een aantal karakteristieke landschapselementen in de provincie. Beheerders van historische tuinen, hoogstamfruitboomgaarden, klein historisch water en bijzondere lanen en het groen rondom de Forten kunnen hier onder meer voor in aanmerking komen. Dit staat in het ontwerp-Natuurbeheerplan 2018 dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld.

De uitbreiding van het Natuurbeheerplan met de landschapselementen is mede een gevolg van een motie van Provinciale Staten en past binnen de toegenomen aandacht voor het landschap met zijn karakteristieke Noord-Hollandse elementen.

De provincie stelt de kaders voor de uitvoering van het natuur- en landschapsbeheer. Het ontwerp-Natuurbeheerplan geeft onder meer aan waar welke natuur aanwezig is of kan worden ontwikkeld en het is de basis voor subsidieverlening aan beheerders van (agrarische) natuur.

Beter leefklimaat en behoud biodiversiteit
Noord-Holland heeft veel waardevolle natuur en landschap. Dat varieert van bos, heide, duinen, veenweiden en polders tot water, zoals de Waddenzee en het IJsselmeer. De provincie is verantwoordelijk voor een goede leefomgevingen voor planten en dieren. Daarom verbindt de provincie de natuurgebieden met elkaar, zodat de leefgebieden toenemen en er wordt nieuwe natuur gerealiseerd. Dit zorgt voor meer soorten dieren en planten op meer plaatsen én een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat met een gezonde en groene leefomgeving voor de inwoners van Noord-Holland en recreanten.

Natuurbeheer
Het ontwerp-Natuurbeheerplan is tot stand gekomen in overleg met betrokken partijen. Een groot deel van de Noord-Hollandse natuur wordt beheerd door Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en een aantal andere natuurbeheerorganisaties.
Daarnaast geven agrarische collectieven met circa 900 agrariërs met agrarische natuurbeheer ruimte aan de natuur op hun percelen, bijvoorbeeld aan weidevogels. Noord-Holland is nationaal en internationaal een belangrijk broedgebied voor weidevogels, zoals de
grutto en de tureluur.

De provincie stelt subsidie beschikbaar voor het behouden en uitbreiden van deze natuur. Dit draagt bij aan behoud van biodiversiteit en een beter leefklimaat. De provincie subsidieert het natuurbeheer, agrarisch natuur- en landschapsbeheer via het Stelsel Natuur en Landschap (SNL).

Plan inzien
Het ontwerp-Natuurbeheerplan inclusief de kaarten (o.a. begrenzingen Natuur Netwerk Nederland) wordt 6 weken ter inzage gelegd. Het ontwerp-Natuurbeheerplan is in te zien van 15 juni tot en met 26 juli 2017. In deze periode kunt u op het plan reageren door een
zienswijze in te dienen.

U kunt het ontwerp-Natuurbeheerplan hieronder downloaden. Het beheerplan is ook in te zien bij de provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, 2012 CH te Haarlem. Om de plannen bij de provincie in te zien kunt u telefonisch een afspraak maken, tel.: 023 - 514 3331.

Meer informatie
In september wordt de subsidie voor (agrarisch) natuurbeheer en beheer van Landschapselementen opengesteld. Meer informatie over het Natuurbeheerplan kunt u hier vinden.