Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Noord-Holland geeft ruimte aan prachtlandschap

20 dec 2017

Wat zijn typische kenmerken van het landschap in de provincie Noord-Holland? En hoe zorg je ervoor dat die ook in de toekomst behouden blijven? De provincie geeft gemeenten, inwoners en ontwikkelaars daarvoor handvatten in de vernieuwde Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, om zo het kenmerkende landschap in de provincie, het prachtlandschap Noord-Holland, nog aantrekkelijker te maken.

“Mede dankzij de grote variëteit aan landschappen, dorpen en bijbehorende cultuurhistorie is Noord-Holland een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en recreëren”, vertelt gedeputeerde Ruimtelijke Ordening Joke Geldhof. Er zijn wadden, duinen, polders, heidevelden, veenweiden en droogmakerijen. “Het landschap is geen museumstuk en verandert voortdurend. Elk gebied heeft zijn eigen geschiedenis, wat vaak terug te zien is in het landschap. Tegelijkertijd is het Noord-Hollandse landschap een dynamische leefomgeving waar ruimte moet zijn voor vernieuwing.”

De provincie wil dan ook ruimte blijven bieden aan nieuwe ontwikkelingen, zo dat die bijdragen aan de waarden en kwaliteiten van het landschap en zo dat de ontstaansgeschiedenis herkenbaar blijft. Cultuurhistorische bouwwerken zoals de Stelling van Amsterdam worden afgewisseld met moderne glastuinbouwgebieden.

Kwaliteit en diversiteit
De provincie Noord-Holland wil de kwaliteit en de diversiteit van het Noord-Hollands landschap graag behouden en verder ontwikkelen. Het begrip ruimtelijke kwaliteit is daarom van groot belang en vastgelegd in de regelgeving van de provincie. In de Leidraad zijn de kernkwaliteiten van de verschillende gebieden en provinciale structuren omschreven en in beeld gebracht. Het gaat dan onder meer om de openheid en ruimtebeleving in het landschap, de zogenoemde ruimtelijke dragers en de landschappelijke karakteristiek. In de Leidraad staan per gebied ontwikkelprincipes die richting geven bij het inpassen van de ruimtelijke ontwikkelingen.

Bouwsteen Omgevingsvisie
De komende jaren moet de provincie verschillende grote opgaven oppakken die allemaal gevolgen hebben voor (het gebruik) van de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan klimaatverandering, energietransitie, economische transitie, mobiliteit, verstedelijking, natuur en biodiversiteit en een gezonde leefomgeving.

De Omgevingsvisie NH2050 moet ervoor zorgen dat dit op zo’n wijze wordt gedaan dat ook in de toekomst Noord-Holland een aantrekkelijk provincie is. De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is een bouwsteen voor de Omgevingsvisie. De Leidraad is opgesteld in samenwerking met betrokken partijen zoals gemeenten en maatschappelijke organisaties.