Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Feestelijke opening Botshol

10 feb 2017

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de provincie Utrecht openden op 9 februari een natuurproject in de polder Botshol (De Ronde Venen). Met het in werking stellen van een vistrap, kunnen vissen het natuurgebied bereiken. Hiermee rondden de bestuurders een geslaagd herinrichtingsproject in deze polder af en vierden ze de vaststelling van het beheerplan voor het natuurgebied Botshol.

Natura 2000 gebied Botshol
Het herinrichtingproject startte met het initiatief van boswachter Jurjen Annen, van vereniging Natuurmonumenten. Dankzij zijn actieve inzet en de medewerking van agrariër De Wildt is het gelukt om op de hogere gronden voortaan de landbouw te laten plaatsvinden. Met subsidie van de provincie (actief soortenbeleidsgeld) en gesteund met co-financiering door het Waterschap, is het natuurgebied, grenzend aan het Natura 2000 gebied Botshol, in kwaliteit verbeterd.

Waterrijke zone
Langs Botshol ligt nu een laaggelegen, waterrijke zone voor allerlei moeras- en weidevogels. Dankzij het sluisje kan schoon water uit de Vinkeveense plassen naar het gebied stromen. Bovendien is het vispasseerbaar, zodat visetende moerasvogels, zoals lepelaars die in Botshol broeden, voedsel in het lagere gebied kunnen zoeken.

Beheerplan Botshol
Er wordt in de polder Botshol al enige tijd aan natuurherstel gewerkt om de internationale doelen te behouden. Dat wordt mede gefinancierd met steun van de Europese Unie via het LIFE+ project. Alle activiteiten zijn vastgelegd in het Natura 2000 beheerplan, dat eind 2016 door de provincie definitief is vastgesteld voor een periode van zes jaar. Via dit beheerplan is het gelukt om de natuurdoelen te borgen en het bestaande gebruik in de omgeving met elkaar in overeenstemming te brengen. Via monitoring blijven de provincie en het Waterschap de ontwikkeling volgen.