Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Europese Commissie bezoekt Natura 2000 Twente

22 sept 2017

Overijssel is een provincie met prachtige natuurgebieden. Hiervan zijn 24 gebieden beschermd via de Vogel- en Habitatrichtlijn. In deze Natura 2000-gebieden worden maatregelen getroffen om de kwetsbare natuur te beschermen. De provincie Overijssel ervaart bij de uitvoering van de Natura 2000-opgave dilemma’s. Op vrijdag 22 september 2017 bezocht een delegatie van de Europese Commissie uit Brussel het Natura 2000-gebied Punthuizen-Stroothuizen om het Europese beleid en de praktijk beter op elkaar af te stemmen. De Europese Commissie wil met het Actieplan voor de natuur, mens en economie (2017–2020) een betere uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn bereiken. De belangen van de natuur en de economie goed op elkaar afstemmen is binnen de huidige Europese regels niet op alle onderdelen gemakkelijk.

Lokale kennis optimaal benutten
De maatregelen in de Natura 2000-gebieden kunnen invloed hebben op de gronden in de directe omgeving. Dit zijn veelal gronden met een agrarische bestemming. Binnen Overijssel werken de partners van Samen werkt beter aan oplossingen op maat. “De natuurdoelen staan vast, maar in overleg met de betrokken grondeigenaren willen we de natuur, maar ook de betrokken grondeigenaren toekomstperspectief bieden”, licht gedeputeerde Hester Maij toe. “Dit blijkt niet altijd een gemakkelijke opgave. In de meeste Natura 2000-gebieden in Overijssel werken we met expert-teams de benodigde maatregelen uit. De experts werken hierbij samen met de grondeigenaren uit het gebied. Op die manier willen we de lokale kennis en ervaring optimaal benutten.”

Verschillen in de uitvoering
“De einddoelen van Natura 2000 staan niet ter discussie, maar de weg ernaar toe moeten we goed bekijken. Maatregelen voor de natuur hebben een groot effect op de bedrijfsvoering van de boeren in die gebieden. We vinden het belangrijk dat zij tijd krijgen om hun bedrijfsvoering aan te passen. Draagvlak is namelijk cruciaal. Daar hebben we aandacht voor gevraagd aan de delegatie aan Brussel. We hebben de delegatie ook gewezen op verschillen in de uitvoering tussen de landen. Die verschillen leiden vaak tot onbegrip onder Nederlandse boeren in het grensgebied. Die zien dat Duitse collega’s over de grens minder beperkingen opgelegd krijgen en bijvoorbeeld wel een stal mogen bouwen. Die verschillen zouden de Europese Commissie mee moeten nemen in de doorontwikkeling van het Europese natuurbeleid de komende jaren. Ik vond het erg bemoedigend om te horen, dat de heer Delgado Rosa, voorzitter van de delegatie, de samenwerking tussen alle maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van Natura 2000 zo belangrijk vindt voor het succes ervan en ook erkent dat de verschillen tussen de landen in Brussel aandacht moet krijgen”, aldus Hester Maij.

Overijsselse aanpak succesformule
Slechts de helft van alle Natura 2000-gebieden in Europa voldoen momenteel aan de instandhoudingsdoelen. Dit komt volgens het Actieplan door onder meer de gebrekkige uitvoering, de beperkte beschikbare middelen, onvoldoende kennis en te weinig betrokkenheid van belanghebbenden. De aanpak in Overijssel onderscheidt zich in belangrijke mate door de samenwerking met grondeigenaren en het beschikbaar stellen van financiële middelen. Bovendien maakt het brede samenwerkingsverband Samen werkt beter, waarin natuur- en landbouworganisaties, maar ook gemeenten en waterschappen vertegenwoordigd zijn, de Overijsselse aanpak uniek.