Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


EU steden en regio’s akkoord over doeltreffend waterbeheer

20 feb 2017

Het Europees Comité van de Regio’s heeft het advies van de Noord-Hollandse gedeputeerde Cees Loggen, over doeltreffend waterbeheer en innovatieve oplossingen, unaniem goedgekeurd. Centrale aandachtspunten in dit advies zijn de waterkwaliteit, het gebrek aan zoet water en waterkeringen. Lokale leiders onderstrepen dat waterbeheer een kapitaalintensief beleidsterrein is dat grote investeringen vergt, en pleiten voor een Europese agenda voor innovatie op het gebied van water.

Actie-agenda
Europese steden en regio’s leggen zich, met dit advies, toe op een duurzame en circulaire maatschappij waarin slimmer met water wordt omgesprongen. Ter ondersteuning van innovatie bevelen lokale leiders aan om een agenda op te stellen voor actie in de EU. Dit actieplan moet innovatie op watergebied in de lidstaten stimuleren, water-innovatieprojecten vergemakkelijken en de administratieve lasten verminderen om de toegang tot EU-geld te verbreden.

Herziening waterwetgeving
In het rapport wordt een aantal aanbevelingen geformuleerd. Deze gelden als bijdrage voor de herziening van de huidige waterwetgeving op EU-niveau. Naar verwachting komt de Europese Commissie binnen een jaar met evaluaties van de drinkwaterrichtlijn, de kaderrichtlijn water en een mogelijke herziening van de richtlijn stedelijk afvalwater. Het initiatiefadvies van Loggen is gericht op het binnenlandse waterbeheer, te weten de waterkwaliteit, het tekort aan zoet water en de bescherming tegen overstromingen.

Klimaatverandering
“De klimaatverandering raakt het waterbeheer en daarom is samenhang tussen de twee beleidsgebieden in kwestie noodzakelijk. Klimaatverandering kan bijvoorbeeld leiden tot intensievere regen, overstromingen en verontreiniging van drinkwater. Goed waterbeheer is daarom zeker zo belangrijk als de bedreigingen van de klimaatverandering voor het milieu”, aldus Cees Loggen, rapporteur voor het advies. “De uitdaging op de langere termijn is voldoen aan de kwaliteitsnormen voor water en het hoofd bieden aan de impact van de stijgende zeespiegel en de schaarste aan zoet water.”Waterschade
De overstromingen van de afgelopen vijftien jaar hebben ten minste 25 miljard euro aan verzekerde schade veroorzaakt. In 2014 alleen al was de geschatte schade bijna vijf miljard euro. Volgens prognoses van de Europese Commissie bedraagt de totale jaarlijkse schade in 2050 vijf keer zo veel. “De uitdaging ligt op dit moment in het nemen van verstandige beslissingen, die voldoende ruimte bieden om tegemoet te komen aan de onzekere toekomstige uitdagingen van waterbeheer”, zo stelt Cees Loggen.

Economische waarde
Het CvdR moedigt de lidstaten en lokale en regionale overheden aan om in hun waterbeleid de begrippen groene infrastructuur en ‘op natuurlijke processen gebaseerde waterretentiemaatregelen’ te integreren als een alternatief voor traditionele grijze structurele maatregelen. Lokale en regionale bestuurders dringen tevens aan op ondersteuning bij het plaatsen van watermeters in alle sectoren en bij alle gebruikers, en op stimulering van investeringen in infrastructuur om waterlekken te voorkomen. De watersector is van grote economische waarde voor de EU. Volgens de Commissie gaat het om 9.000 actieve mkb’s die alleen al qua nutsvoorzieningen zes miljoen banen bieden.