Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Decentrale overheden geven informateur boodschap voor klimaatbeleid

29 maart 2017

IPO, VNG en Unie van Waterschappen hebben op 29 maart de informateur hun gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ toegezonden. Met de investeringsagenda willen provincies, gemeenten en waterschappen de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland versnellen.

De decentrale overheden vragen het nieuwe kabinet om mee te investeren, knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen en een Nationaal Programma Energietransitie te starten. Het is voor het eerst dat de decentrale overheden een gezamenlijk aanbod voor de kabinetsformatie doen. Op een later moment vindt ook een gesprek plaats tussen de informateur en de drie voorzitters van de koepelorganisaties.

“De gezamenlijke gemeenten, provincies en waterschappen willen met het kabinet tot nadere invulling komen van de omvangrijke en complexe opgaven op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Wij hebben daartoe een ambitieuze investeringsagenda opgesteld, die met actieve steun van het rijk tot een succesvolle realisatie leidt. Gezien de versnelde klimaatverandering is de aanpak hiervan belangrijk én urgent”, zo schrijven IPO, VNG en Unie van Waterschappen in hun gezamenlijke brief aan de informateur.

Suggesties voor regeerakkoord
De investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ bevat een fors pakket aan maatregelen en investeringen die de drie decentrale overheden zelf willen inzetten om de overgang naar een duurzame samenleving te versnellen. Maar om deze ambities waar te maken is medewerking van het Rijk noodzakelijk, zo stellen de medeoverheden. De investeringsagenda bevat daarom ook een aantal suggesties voor het regeerakkoord op energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Ze vragen het nieuwe kabinet om mee te investeren, knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen en een Nationaal Programma Energietransitie te starten.

Gesprek informateur
Gedurende de formatie worden de drie medeoverheden ook uitgenodigd voor een gesprek met de informateur, zoals is vastgelegd in de code interbestuurlijke verhoudingen. Zij zullen de gezamenlijke investeringsagenda dan verder toelichten. Het is nog niet bekend wanneer dit gesprek plaatsvindt. De informateur spreekt dan met de drie voorzitters van de koepelorganisaties: Ank Bijleveld (voorzitter IPO), Jan van Zanen (voorzitter VNG) en Hans Oosters (voorzitter Unie van Waterschappen).