Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Brabantse natuurbeleid valt op

25 jan 2017

Sinds 2013 zijn de provincies verantwoordelijk voor het natuurbeheer, natuurbehoud en natuurontwikkeling in Nederland. Voorheen was dat het rijk. Provincies en rijk spraken af om de voortgang van de uitvoering van het natuurbeleid regelmatig te evalueren. Noord-Brabant doet het goed als het gaat om de aanpak van natuurbeleid, zo blijkt uit de recente evaluatie.

Rapport
Op 25 januari presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het rapport “Lerende Evaluatie van het Natuurpact” aan staatssecretaris Van Dam, tijdens de bijeenkomst Samenwerken aan Natuur in Utrecht. Uit het rapport blijkt dat alle provincies goed bezig zijn met de uitvoering van het natuurbeleid. Provincies pakken hun taak voortvarend op en staan als regionale overheid dichter bij uitvoerende partijen dan het rijk. Dat versoepelt de uitvoering.

Vernieuwende aanpak
Noord-Brabant wordt verschillende keren in het rapport genoemd als voorbeeld van een vernieuwende aanpak. Dat zit hem in de stevige samenwerking die de provincie heeft opgebouwd met een brede groep partners, waaronder de Brabantse waterschappen, natuurorganisaties, landbouw- en overige organisaties. Deze partijen voeren in samenwerking met de provincie projecten uit binnen het Natuurnetwerk Brabant en stimuleren hun achterban om zelf natuur te realiseren. Zo komen er in Brabant steeds meer voorbeelden van particulieren, agrariërs en gemeenten die zelf natuur maken en beheren. De provincie ondersteunt deze initiatieven actief via het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Flexibel toepassen van beleidsregels
Ook noemt het PBL als succesfactor de bereidheid om beleidsregels flexibel toe te passen en vernieuwende projecten een kans te geven, zoals bijvoorbeeld het Markdal. Tot slot heeft Noord-Brabant een hoge ambitie als het gaat om natuur. De provincie investeert niet alleen in realisatie van het Natuurnetwerk en uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof, maar zet ook actief in op de aanpak van rode lijst-soorten om biodiversiteit te versterken en investeert in de verbinding tussen natuur, mensen en economie.

Milieu- en waterkwaliteit verbeterpunt
Verbeterpunten zijn er ook. Zo is er volgens het PBL in Brabant meer nodig om milieu- en waterkwaliteit te verbeteren.