Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Beheerplannen natuur “Laag Holland” definitief vastgesteld

28 dec 2016

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben de beheerplannen voor vier Natura 2000 gebieden in Laag Holland definitief vastgesteld. Ook de Ministeries van Economische zaken en van Infrastructuur en Milieu hebben dat gedaan. Daarmee zijn ze nu definitief van kracht. De beheerplannen zijn opgesteld in samenspraak met de omgeving en bedoeld om deze natuurgebieden in stand te houden.

Leefgebied van bijzondere dieren en planten behouden
Met haar veenweidegebieden herbergt “Laag Holland” internationaal unieke natuur, die een belangrijke natuur- en cultuurhistorische waarde heeft. Er leven dieren als de noordse woelmuis, de roerdomp en de rietzanger. Ook komen er bijzondere natuurtypen voor, zoals veenheide, veenmosrietland of moerasbos. Omdat deze in Europa nog maar weinig voorkomen, worden zij beschermd binnen zogenoemde Europese Natura 2000 gebieden.

In “Laag Holland” zijn in dat kader vijf gebieden aangewezen. Dat zijn Eilandspolder, polder Westzaan ,Wormer - en Jisperveld & Kalverpolder, Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske en Polder Zeevang.

Voor ieder Natura 2000-gebied is een beheerplan opgesteld. Hierin staan de maatregelen die nodig zijn voor het behalen van de Natura 2000 doelen en welke huidige activiteiten zonder meer mogen en welke niet of onder voorwaarden zijn toegestaan. De looptijd van de plannen is zes jaar. De vier nu vastgestelde plannen gelden van 29 december 2016 tot 28 december 2022. Het plan voor de polder Zeevang was in 2013 al vastgesteld.

De omgeving is betrokken
Nadat de provincie en het Rijk de ontwerpbeheerplannen hadden vastgesteld, hebben de plannen van 6 juli 2016 tot 16 augustus 2016 ter inzage gelegen. De reacties die daarop zijn ontvangen hebben op enkele punten geleid tot aanpassing van de beheerplannen. Een van de toevoegingen is dat voor het gebruik van drones in de gebieden een vergunning nodig is, tenzij het gaat om gebruik door de terreineigenaar voor beheer en inrichting, monitoring of toezicht.

Gevolgen voor de gebruikers van het gebied
De activiteiten die nu in de natuurgebieden plaatsvinden kunnen gewoon door blijven gaan. Net zoals nu al het geval is moet bij nieuwe activiteiten eerst worden bekeken of deze schadelijk zijn voor de beschermde natuur. Voor nieuwe activiteiten kan een vergunning nodig zijn. De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, die de vergunningverlening voor de provincie verzorgt, kan daarover duidelijkheid geven.

Vervolg
Belanghebbenden kunnen nog in beroep gaan tegen de plannen bij de Raad van State.

Meer informatie
Meer informatie over dit onderwerp kunt u hier vinden.