Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Wederom realisatieovereenkomst Nieuwe Natuur getekend

15 mei 2018

Staatsbosbeheer en provincie Flevoland hebben weer een realisatieovereenkomst ondertekend in het kader van het programma Nieuwe Natuur. Het gaat dit keer om het project Oostvaardersplassengebied. Daarvoor diende Staatsbosbeheer in 2014 een voorstel bij de provincie in. Met het project wil Staatsbosbeheer de randen om de Oostvaardersplassen zo inrichten, dat een meer geleidelijke overgang ontstaat tussen de Oostvaardersplassen en het omliggende gebied.

Beleven Oostvaardersplassen
Door het gebied om de Oostvaardersplassen zo in te richten dat aangesloten wordt op de internationaal belangrijke natuurwaarden uit de Oostvaardersplassen, kan een groot deel van de recreatieve behoefte worden opgevangen in de randen. Die bieden dan een beleving die vergelijkbaar is met de Oostvaardersplassen, zonder daarvoor daadwerkelijk het gebied in te moeten. Het inrichten van de randen van de Oostvaardersplassen is een maatregel die ook door de Commissie Van Geel is geadviseerd om het gebied veerkrachtiger te maken.

Extra natuur
Provinciale Staten hebben in 2014 besloten om middelen uit het programma Nieuwe Natuur te reserveren voor het project van Staatsbosbeheer. Nu de realisatieovereenkomst is gesloten, worden de gereserveerde middelen overgedragen aan Staatsbosbeheer en kan de uitvoering beginnen. Gedeputeerde Staten hebben toegezegd dat als Staatsbosbeheer na realisatie van het project nog geld overhoudt, dit geld mag worden ingezet voor extra natuur in het gebied. Het voorstel daarvoor van Staatsbosbeheer moet dan wel binnen 5 jaar worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Foerageergebied voor kiekendieven
Bij de uitvoering van het project in de randen van de Oostvaardersplassen is niet alleen de natuur in dat gebied gebaat. Ook de kiekendief profiteert ervan. Het gebied wordt namelijk zo ingericht dat er een optimaal kiekendieffoerageergebied ontstaat. Ruimtelijke ontwikkelingen bij Almere en Lelystad hebben het leefgebied van kiekendieven in Flevoland ingeperkt. Dat moet dan ergens anders in de provincie teruggebracht worden. Met de realisatie van het project Oostvaardersplassengebied krijgen de kiekendieven er 118 hectare terrein bij om voedsel te zoeken.

Programma Nieuwe Natuur
Met het programma Nieuwe Natuur stelt provincie Flevoland particulieren en natuurorganisaties in staat om zelf toegankelijke, beleefbare natuur te ontwikkelen. Nieuwe natuur, die ontstaat vanuit de behoefte van Flevolanders. Natuur dicht bij hun eigen woonomgeving. Natuur die op termijn zelfstandig en zonder overheidssteun door de betrokken burgers en organisaties wordt beheerd.