Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Waterkever en hermelijn profiteren van natuurlijke oevers

3 jan 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen bijna € 700.000 beschikbaar voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in en langs provinciale vaarwegen in Noord-Holland. De aanleg van deze oevers is goed voor de waternatuur, de waterkwaliteit en de natuur op het land. Met het bedrag kan een flink deel van de aanleg van de in kaart gebrachte oevers worden bekostigd.

Natuurvriendelijke oevers hebben een glooiende overgang van land naar water en of een beschoeiing in de vorm van vooroever. Zo ontstaat een luwe zone met meer helder water, waar vaak water- en oeverplanten groeien. Daar ontstaat een leefgebied voor allerlei dieren zoals vissen, slakken, waterkevers en libellen. De oevers zijn daarnaast belangrijke en veilige routes voor dieren zoals de hermelijn en de bunzing en verschillende soorten muizen en vleermuizen, als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.

Er is in kaart gebracht waar de natuurvriendelijke oevers aangelegd kunnen worden. Het gaat om 30 locaties. In totaal kan er minimaal 22 km nieuwe natuurvriendelijke oevers worden aangelegd.

De aanleg van deze oevers wordt zoveel mogelijk gecombineerd met andere werkzaamheden in de vaarweg, zoals baggerwerkzaamheden, het vervangen van de beschoeiing of het versterken van de waterkering. Op deze manier kan werk met werk gemaakt worden en vallen de kosten voor de aanleg lager uit.

Provinciale Staten nemen op een later moment een besluit over het voorstel.