Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Utrechtse Landbouwvisie 2018: landbouw met perspectief

6 juli 2018

De Landbouwvisie van provincie Utrecht beschrijft het gewenste toekomstbeeld voor de landbouw in 2050 en wat de provincie samen met haar partners gaat doen, om daar naar toe te werken. De Landbouwvisie is geen blauwdruk, wel een richtingwijzer in een transitie naar een vitale, duurzame landbouw.

Gedeputeerde Staten hebben de Landbouwvisie provincie Utrecht 2018 – perspectief voor de landbouw ter vaststelling naar Provinciale Staten gestuurd. Naar verwachting vindt behandeling en vaststelling in Provinciale Staten plaats in september.

Lerend proces
De huidige maatschappelijke opgaven maken een transitie in de landbouw noodzakelijk. Dit vraagt om een collectieve aanpak waarbij provincie, agrarische sector en andere betrokkenen samen stappen zetten in de richting van de gewenste toekomst. Want alleen in gezamenlijkheid is de benodigde hervorming naar een maatschappelijk gewaardeerde én vitale en duurzame landbouw mogelijk. Hierbij fungeert de Landbouwvisie als richtingwijzer. De visie vormt de (door)start van een lerend proces, met de focus op een gebiedsgerichte aanpak, ruimte voor maatwerk en ook ruimte om te kunnen experimenteren. Dit lerend proces vraagt een andere manier van werken. Rode draad daarin is om samen met de sector en andere betrokken partijen tot oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen te komen.

Hoofdpunten Landbouwvisie
De provincie wil onder meer de verbinding tussen stad en land, boer en consument, versterken. Met de initiatiefnemers van het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur werkt de provincie aan natuurinclusieve landbouw in Utrecht. De provincie streeft naar het laagst mogelijke schaalniveau waarop circulariteit in de (grondgebonden) melkveehouderij en de intensieve veehouderij haalbaar is, met behoud van een economisch rendabele bedrijfsvoering. De risico’s op negatieve gezondheidseffecten door de landbouw worden zo veel mogelijk geminimaliseerd. Om de aanpak van de problematiek van de vrijkomende agrarische bebouwing vlot te trekken worden twee VAB-loketten ingericht. De provincie zet in op een landbouwsysteem met een maatschappelijk aanvaardbare bodemdaling in de veenweidegebieden, met behoud van een (alternatief) verdienmodel. De provincie stimuleert kansrijke alternatieve methoden voor energieproductie en technieken voor energiebesparing voor een klimaat- en energieneutrale landbouwsector.

Samenwerking
De Landbouwvisie is tot stand gekomen in een participatief proces. De provincie heeft hiervoor met vertegenwoordigers van veel betrokken partijen gesproken: o.a. landbouw- en natuurorganisaties, de AVP-gebiedscommissies, andere overheden, kennisinstellingen, (agrarische) bedrijven, etc. Ook de verdere uitwerking en realisatie pakt de provincie gezamenlijk met betrokkenen op.

De gebiedscommissie Utrecht-West en de Gebiedsraad O-gen voeren een gebiedsprogramma uit, dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. In de gebiedscommissies zitten vertegenwoordigers vanuit de regio, zoals bijvoorbeeld wethouders, agrariërs, natuurbeschermers en waterschapbestuurders.