Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Met meer weidevogelgebieden kan Schouten weidevogels redden

19 okt 2018
In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft minister Schouten deze week de maatregelen van Rijk en provincies om weidevogels in Nederland te redden. Vogelbescherming vindt de intentie van de minister positief, maar de maatregelen die zij noemt gaan de weidevogels niet redden. In een reactie aan de minister geeft Vogelbescherming concreet aan hoe zij met extra weidevogelland de Nederlandse weidevogels wél kan behouden.

Wat er al gebeurt
De minister erkent in de brief aan de Tweede Kamer ook de noodzaak om iets te doen aan de hele sterke achteruitgang van de Nederlandse weidevogels. In de brief geeft zij dat op verschillende plekken in Nederland weidevogels hulp krijgen via agrarisch natuurbeheer. Daarbij worden boeren financieel in staat gesteld om bepaalde maatregelen te nemen voor weidevogels, zoals het later maaien zodat er geen kuikens of nesten worden uitgemaaid. Onder het vorige kabinet is er mede dankzij druk van Vogelbescherming voor dit soort maatregelen 40 miljoen euro extra uitgetrokken. Dit is zeer positief, maar het is nog niet genoeg. Met de genoemde maatregelen is de neergaande trend mogelijk af te remmen, maar wordt die nog niet gekeerd.

Wat is er wél nodig?
In Nederland zouden weer blijvend grotere stukken optimaal grasland voor weidevogels moeten komen. Kruidenrijke weilanden met een hoge waterstand en een rijkdom aan insecten waar pas laat in juni gemaaid wordt. In dat soort weilanden is de agrarische bedrijfsvoering ondersteunend aan de weidevogels en kan dus ook met agrarische subsidies niet optimaal geboerd worden. In een advies van de Raad voor de Leefomgeving uit 2013 werd al aangegeven dat de beste maatregel voor weidevogels het creëren van een goed beschermde kern is, met daaromheen agrarisch natuurbeheer. Aan voldoende van dit soort ‘kernen’ ontbreekt het nu.

Vogelbescherming adviseert in haar reactie de minister om dit soort gebieden te realiseren door het afwaarderen van agrarische grond naar agrarische natuur met een weidevogeldoelstelling. De eigenaar van de grond krijgt een vergoeding omdat de grond minder waard wordt in ruil voor de verplichting optimaal weidevogelbeheer uit te voeren. Daarmee behoudt de grond nog steeds een beperkte agrarische waarde omdat er voedsel voor het vee van afkomt. Deze maatregelen kosten extra geld, maar leveren naast herstel van biodiversiteit ook winst voor het klimaat op. Vooral in veenweidegebieden neemt de uitstoot van broeikasgassen door een hoge waterstand aanzienlijk af.

Voorbeeld voor de overheid
Meer optimale weidevogelgrond is in de ogen van Vogelbescherming de beste manier om weidevogels te redden en daarmee ook te voldoen aan de Europese regels voor behoud van biodiversiteit. In de brief aan de minister geeft Vogelbescherming aan zelf al begonnen te zijn met het realiseren van extra optimale weidevogelgebieden. Particuliere investeerders lopen voorop en kopen in overleg met Vogelbescherming weilanden die tegen een gereduceerde prijs maar onder optimale voorwaarden voor weidevogels aan boeren worden verpacht. Daarmee stelt de organisatie een voorbeeld dat de overheid zou kunnen en moeten volgen.