Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Klimaatstresstest als opmaat voor een klimaatbestendige regio Utrecht

29 juni 2018

Waar ontstaan knelpunten door hevige neerslag? Wat gebeurt er bij lange perioden van droogte of extreme hitte? Hoe diep komt het water bij een overstroming vanuit de rivier? Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Veiligheidsregio Utrecht en gemeenten voeren gezamenlijk een klimaatstresstest uit, om in beeld te brengen wat de gevolgen zijn van klimaatverandering voor onze provincie

Bewustwording creëren
Op 28 juni kwamen de partijen uit het zuidwestelijke deel van de provincie bijeen om gezamenlijk naar hun regionale opgave te kijken. Doel van de bijeenkomst was bewustwording van de urgentie en gezamenlijke opgave, en het bepalen van regionale speerpunten voor klimaatadaptatie. Daarbij is de koppeling gemaakt tussen de klimaatstresskaarten en functies zoals natuur, landbouw, recreatie, kwetsbare objecten en infrastructuur en stedelijk gebied en gezonde leefomgeving. De provincie Utrecht kent een heel diverse landschap: veen-, klei- en zandgrond, in een mengeling van stad, land en natuur. Die variatie vraagt om een verscheidenheid aan oplossingsrichtingen.

Regionale speerpunten klimaatadaptatie
De speerpunten die op 28 juni zijn bepaald, dienen als input voor de regionale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie en de provinciale Omgevingsvisie. In het najaar vindt een tweede bijeenkomst plaats, voor het oostelijke deel van de provincie. In 2019 gaan we de regionale dialoog aan in het gebied met als doel om een gezamenlijke uitvoeringsagenda op te stellen.

Landelijke urgentie, regionale aanpak
Het veranderende klimaat vraagt om maatregelen op alle schaalniveaus om de gevolgen voor gezondheid, veiligheid, productiviteit en natuur te beperken. Opgaven die voor heel Nederland urgent zijn. De provincie Utrecht gaat, samen met haar partners, aan de slag gaat om met experimenten, nieuwe inzichten, ideeën en praktische kennis te ontwikkelen én te delen. Om ons op die manier aan te passen aan het veranderende klimaat.