Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Investeringen in natuur hebben effect

11 dec 2018

Provincies liggen op koers met hun inspanningen om de biodiversiteit te vergroten en de natuur robuuster te maken. Zij hebben met het Rijk afgesproken om een aantal biodiversiteitsdoelstellingen voor 2027 af te ronden, met als resultaat een robuuste natuur. In de vierde Voortgangsrapportage Natuur schrijven zij: “De investering in natuur sorteert effect: na decennia van achteruitgang in biodiversiteit, zien we nu een licht herstel.”

Een van de afspraken van provincies en Rijk is het realiseren van 80.000 hectare extra natuur om het Natuurnetwerk Nederland te completeren. Inmiddels zijn de eerste 35.000 hectare ingericht als natuurgebied.

Tegelijkertijd zijn provincies en Rijk zich ervan bewust dat er nog een grote opgave ligt. Naast het creëren van extra natuur, zetten provincies en Rijk in op verbetering en herstel van natuur, zowel op het land als in het water. Ook betrekken zij burgers, mede-overheden en ondernemers meer bij natuurbeleid en ondersteunen zij initiatieven van anderen om de leefomgeving groener te maken. Dat doen zij bijvoorbeeld door de subsidiering van natuurbeheer, door het ondersteunen van onderzoek en door het bevorderen van een meer natuurinclusieve landbouw.

De vierde Voortgangsrapportage Natuur is een gezamenlijk rapport van de provincies en het ministerie van LNV waarin zij informeren over de toestand van het Natuurnetwerk Nederland en de kwaliteit van de natuur daarbinnen.

De rapportage is hier te downloaden. Op deze pagina staat ook een kort filmpje.