Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Advies Commissie Van Geel wordt beleidskader

22 mei 2018

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om het advies van de commissie Van Geel vast te stellen als beleidskader voor het beheer van de Oostvaarderplassen. Daarbij wil het college zo snel mogelijk aan de slag met de meest urgente maatregelen uit het rapport. Voor die maatregelen is in eerste instantie 3,2 miljoen euro begroot. Naast provinciale middelen wil het college ook een beroep doen op het Rijk voor een financiële bijdrage aan de uitvoering van de maatregelen.

€ 3,2 miljoen
De meest urgente maatregelen waarmee de provincie wil starten in 2018 zijn het realiseren van beschuttingsmogelijkheden van 300 hectare, de reset van de begrazingsdruk tot 1.100 dieren gedifferentieerd naar soorten en de inrichting van de monitoring van ontwikkelingen in het gebied in 2018. Daarbij wil de provincie zoveel mogelijk afschot van dieren voorkomen door in te zetten op het uitplaatsen van dieren. Voor deze maatregelen vragen Gedeputeerde Staten een bedrag van € 3,2 miljoen. Voor de financiering van alle maatregelen verwacht de provincie ook een bijdrage van het Rijk.

Juridisch advies
Naast de urgente maatregelen stelt het college ook voor om aan de hand van het advies van de Commissie Van Geel tot een beleid te komen dat leidt tot ingrijpen in het natuurlijk systeem van het Oostvaardersplassengebied om daarmee juist de unieke natuur- en landschapswaarden van het gebied te versterken. Er moet worden ingegrepen op de sleutelprocessen waterpeildynamiek, begrazingsdruk (aantal grote grazers) en vegetatie-ontwikkeling. Gedeputeerde Staten hebben in het voorjaar 2017 al een juridisch advies laten opstellen dat meegegeven is in de opdracht aan de commissie Van Geel. De Commissie Van Geel heeft tijdens het opstellen van het advies ook aanvullend juridisch advies gevraagd aan professor Freriks. De antwoorden daarop zijn meegenomen in het advies.

6 juni 2018 geagendeerd
Het advies van de commissie is tot stand gekomen na consultatie van deskundigen, belanghebbenden en betrokkenen, zoals opgedragen aan de commissie Van Geel. De commissie heeft het advies op 25 april 2018 in bijzijn van de pers aan gedeputeerde Hofstra overhandigd. Het voorstel is op 6 juni 2018 geagendeerd voor de Commissie Duurzaamheid. Dan is het ook mogelijk om in te spreken en kunnen statenleden vragen stellen aan de heer pieter van Geel, voorzitter van de adviescommissie.