Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Actieplan voor behoud Overijsselse weidevogels

5 juli 2018

Overijssel heeft sinds kort een actieplan Weide- en Akkervogels. Dit is nodig omdat het niet goed gaat met veel soorten weidevogels zoals de grutto. Doel van het actieplan is om in ieder geval de weidevogelstand in de provincie op het huidige niveau te houden in natuur- en landbouwgebieden.

In de landbouwgebieden wordt het natuurbeheer door agrarische collectieven uitgevoerd. Agrarische collectieven zijn groepen boeren die in een bepaald gebied met subsidie van de provincie aan natuurbeheer doen. De agrarische collectieven gaan voor het behoud van de weidevogels hun natuurbeheer intensiveren en uitbreiden. Voor het actieplan Weide- en Akkervogels is tot en met 2020 2,4 miljoen euro extra beschikbaar. Dit geld komt van het Rijk dat voor het behoud van de weidevolgels in Nederland geld beschikbaar heeft gesteld.

Gedeputeerde Hester Maij van natuur: “De weidevogel hoort onlosmakelijk bij ons Nederlandse cultuurlandschap. En dat moeten we in stand houden. Goed dat we in Overijssel maar ook in de rest van Nederland de handen uit de mouwen steken om de weidevogels te behouden. En de sterke kracht van ons Overijsselse actieplan is dat dat gedaan wordt door de leden van de agrarische collectieven. Want het is juist in het boerenland waar we de weidevogels vinden.”

Bloemrijke graslanden
Het Actieplan is door de provincie opgesteld in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de Collectieven agrarisch natuurbeheer, de natuurbeschermingsorganisaties, de Faunabeheereenheid en de coördinator vrijwillige weidevogelbescherming. De agrarische collectieven gaan maatregelen nemen zoals meer bloemrijke graslanden, een rustperiode in het broedseizoen aanhouden, natuurvriendelijke oevers inrichten bij beken en sloten naast weilanden en een bermbeheer dat insecten aan trekt en dat betekent meer voedsel voor vogels.