Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Overijssel gaf ten onrechte vergunning ganzenafschot in beschermde natuurgebieden

13 jan 2020

De Rechtbank Overijssel heeft een vergunning vernietigd voor ganzenafschot in en om zeven beschermde natuurgebieden met Natura2000-status. Vogelbescherming Nederland en Faunabescherming voerden met succes aan dat de provincie de vergunning toekende terwijl de gevolgen van de jacht op de beschermde waarden van de natuurgebieden onvoldoende waren getoetst.

Zo had het effectenonderzoek dat aan de vergunning van de provincie Overijssel ten grondslag lag, alleen gekeken naar de gevolgen van het ganzenafschot an sich. Terwijl niet werd gekeken naar de gevolgen van verstoring door jagers in combinatie met andere verstorende activiteiten in en bij het gebied. Daarbij verstoort het afschot van ganzen in een natuurreservaat ook andere vaak zeldzame vogels en dieren die sterk afhankelijk zijn van deze gebieden.

Door de uitspraak moet Overijssel met een passende beoordeling komen van het ganzenbeheer in en rond de Weerribben, de Wieden, het Zwarte Meer, de uiterwaarden van het Zwarte Water en de Vecht, het Ketelmeer en het Vossemeer, de Rijntakken en de Engbertsdijksvenen.

Uitspraak onderdeel van reeks overwinningen
De vergunning waarop de uitspraak is gedaan is verlopen, maar desondanks is het goed nieuws: dankzij de rechter moet de provincie Overijssel bij een volgende afschotvergunning beter rekening houden met de bijzondere status van beschermde natuurgebieden. De Rechtbank oordeelt – ook op basis van jurisprudentie van de Raad van State – dat het afschot van ganzen in en nabij de Natura 2000-gebieden moet worden gezien als ‘project’ als bedoeld in de Wet natuurbescherming zodat een passende beoordeling is vereist. Een belangrijke vaststelling voor een eventueel vervolg; de provincie hield eerder vol dat uitgebreider onderzoek naar de gevolgen van jagers overbodig was.

De uitspraak is onderdeel van een reeks overwinningen rond ganzenafschot: Overijssel verklaarde in 2014 dat overal in de provincie grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen mochten worden afgeschoten. Eerder stelde de Raad van State al vast dat er een vergunning nodig was, nu is er dus ook de uitspraak dat aan deze vergunning diepgravender onderzoek vooraf moet gaan dan wat er tot dusver is uitgevoerd. De uitspraken bieden ook duidelijkheid voor andere provincies; voor afschot in en bij Natura 2000-gebieden is in beginsel een Wet natuurbescherming vergunning en een passende beoordeling vereist.

Vogelbescherming blijft tegen ganzenafschot
Vogelbescherming heeft heldere uitgangspunten voor wat betreft bestrijding van schade die door ganzen zou worden veroorzaakt: wij zijn tegen het doden van inheemse ganzen. In de winterperiode richten ze nauwelijks schade aan gewassen aan. In een geval dat er ondanks preventieve maatregelen toch belangrijke schade aan gewassen is ontstaan, moet er een reële financiële vergoeding uitgekeerd worden. Als een provincie toestemming wil geven voor het doden van ganzen, dan zal voldaan moeten worden aan de strikte wettelijke vereisten. We willen zeker geen afschot in en rond Natura 2000-gebieden.