Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Minister ontvangt rapport over klimaatadaptatie van woonwijken in regio Utrecht

23 aug 2021

Hoe kunnen we ons meer aanpassen aan, of wapenen tegen extreem weer? Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft tijdens een werkbezoek een rapport hierover van de Universiteit Utrecht in ontvangst genomen. Het rapport van de Universiteit Utrecht helpt planmakers en juristen bij het verbeteren van woonwijken tegen onder meer hittestress, wateroverlast en droogte.

Tijdens het werkbezoek van demissionair minister Van Nieuwenhuizen overhandigde de Universiteit Utrecht haar de resultaten van twee jaar wetenschappelijk onderzoek. Hieraan is meegewerkt door 25 rechtenstudenten, door een promovendus, universitair docenten en professoren van diverse faculteiten (Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en Geowetenschappen). Hiermee wil de regio Utrecht naast uitvoeringsprojecten zich ook richten op het klaarstomen van een volgende generatie planmakers, juristen en leiders voor de grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie.

Praktijk en wetenschap leren van elkaar
De opdracht aan de Universiteit Utrecht spitste zich expliciet toe op de uitvoering van klimaatadaptatie. Dat is zowel vanuit wetenschappelijk als vanuit praktisch oogpunt vernieuwend, aangezien de meeste aandacht in de literatuur en depraktijk vooralsnog uitgaat naar de beleidsfase. Er is voor dit onderzoek bijvoorbeeld ook samengewerkt met ingenieursadviesbureau Sweco.

Over deze aanpak zegt onderzoeker Heleen Mees, universitair docent Environmental Governance: "Het is superbelangrijk dat de wetenschap aansluit bij de vragen uit de praktijk, en dat de praktijk de wetenschappelijke kennis benut om tot betere uitvoering te komen. De wetenschap heeft de middelen om te onderzoeken wat er in binnen- en buitenland gebeurt, daar lessen uit te trekken en dit te vertalen naar concrete handelingsperspectieven, zoals de 10 die we uit dit onderzoek gedestilleerd hebben.
Bovendien is het de taak van de wetenschap om de lessen tot generieke inzichten en theorieën te abstraheren, die weer als basis kunnen dienen voor nieuw onderzoek. Om de samenwerking te bevorderen doen we steeds meer transdisciplinair onderzoek met de beleidspraktijk in plaats van voor de beleidspraktijk. Ook de Nationale Wetenschapsagenda is hierop gericht. En we organiseren bijeenkomsten met beleidsmakers om onderzoeksinteresses te delen en gezamenlijk een onderzoeksagenda te maken."

Koorddanser die stevig moet staan
"De kernboodschap aan hen die in de praktijk uitvoering moeten geven aan klimaatadaptieve maatregelen dat deze uitvoering vaak (vooralsnog) het karakter heeft van een ‘koorddansact’", schrijven de onderzoekers. "De strekking van alle
tien de aanbevelingen is dat er stappen gezet moeten worden (zowel in technische, als in bestuurlijke en juridische zin) om te zorgen dat de koorddanser (de programmaleider v/m) steviger komt te staan. Dus dat er een betere basis komt te liggen voor de uitvoering van het beleid."

"In politiek-juridische zin is het nodig dat er een duidelijke probleemeigenaar is en dat goed is nagedacht over doelstellingen en verantwoordelijkheden. Maar ons onderzoek laat ook onmiskenbaar zien dat effectieve en legitieme klimaatadaptieve maatregelen betrokkenheid vergen van meerdere partijen: verschillende gemeentelijke afdelingen, corporaties, burgers maar ook, last but not least, de rijksoverheid"