Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Achteruitgang Gelderse biodiversiteit stopt, maar herstel is nodig

29 sept 2021


Het gaat goed met de libellen, reptielen en zoogdieren in Gelderland. Hetzelfde geldt voor Gelderse bossen, moerassen en zoete wateren. Met andere soorten gaat het minder goed. Zoals dagvlinders, stadsvogels en boerenlandvogels. Met de natuur in de stad, in het landelijk gebied en op de droge zandgronden gaat het ook minder goed. Zo luidt de conclusie uit de 2e rapportage over de biodiversiteit in Gelderland, gemaakt in opdracht van Provincie Gelderland.

Over het algemeen blijft de biodiversiteit in Gelderland op een gelijk niveau. Daarmee is een jarenlange achteruitgang tot stilstand gekomen. Biodiversiteit zit daarmee op stabiel, maar laag niveau en herstel is nodig. Dit sluit aan bij een eerdere conclusie uit de 1e rapportage van 2018. Daarin staat beschreven dat de afname van de biodiversiteit is gestopt. Gedeputeerde Peter Drenth: “De afname van de biodiversiteit is tot stilstand gebracht. Dat bevestigt deze 2e rapportage ook. Nu is het zaak om te zorgen dat het ook verbetert, en daar werken we hard aan. Bijvoorbeeld met ons plan om 1 miljoen bomen te planten. Niet in de bossen en de natuur, maar juist in dorpen en steden. Biodiversiteit is niet iets wat alleen in natuurgebieden te vinden is, maar terugkomt bij alles wat we doen”, zegt Drenth. “Daarnaast laat deze rapportage zien dat maatregelen werken. We doen het beter. En het kan nóg beter”.

Maatregelen werken
Om de 3 jaar brengen wij in beeld hoe het gaat met de biodiversiteit in Gelderland. Deze rapportage helpt ons om te bepalen waar maatregelen, die de biodiversiteit versterken, het meest noodzakelijk zijn. Het rapport laat zien dat de genomen maatregelen werken. Het vergroten en versterken van de biodiversiteit is voor ons een belangrijke taak. In natuurgebieden en daarbuiten: op het platteland of in de stad. Hoe beter het gesteld is met de biodiversiteit in een gebied, hoe sterker en gezonder de natuur is. Een sterke en gevarieerde natuur draagt bij aan onder andere schoon (drink)water en voedselproductie. Het levert grondstoffen op en het gaat de gevolgen van klimaatverandering tegen. Zo draagt het bij aan onze gezondheid en ons eigen welzijn.

Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit
Eind 2020 is door ons het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma bevat maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de biodiversiteit. Gelderland richt zich op het verbeteren, versterken, uitbreiden en verbinden van natuur in de natuurgebieden. Daarnaast kijken wij ook naar de natuur daar buiten, het platteland en in stad en dorp. Dat doen wij bijvoorbeeld door het groener maken van schoolpleinen, met meer bomen en meer groen op het platteland. En door de biodiversiteit langs wegen te vergroten door bermen te verbreden en ecologisch te beheren.

Natuur in de stad
In deze 2e rapportage is voor het eerst gekeken naar de ontwikkeling van de natuur in de stad. In de stad komen normaal gesproken veel verschillende vogelsoorten voor. En er zijn meer dieren te vinden, zoals vleermuizen en steenmarters. Stadsvogels zijn een goede graadmeter voor de kwaliteit van de stadsnatuur. Met de stadsvogels gaat het niet goed. Bijvoorbeeld door verharding van tuinen en kunstlicht en door een afname van groene, beschutte plekken.

Natte heidegebieden
De rapportage laat ook zien dat maatregelen om de biodiversiteit te herstellen goede resultaten opleveren. Bijvoorbeeld in natte heidegebieden waar veel maatregelen zijn getroffen. Natte heidegebieden, zoals de Appelse Heide en het Deelense Veld, hebben veel last van stikstofneerslag en verdroging. Waardoor plant- en diersoorten verdwijnen en er alleen gras overblijft. Door de bodem ondiep af te graven komen zeldzame plantensoorten als moeraswolfsklauw en kleine zonnedauw binnen een paar jaar terug.

Natuur verbeteren, herstellen, beschermen en uitbreiden
De komende jaren steekt provincie Gelderland honderden miljoenen in het verbeteren van de biodiversiteit. Door natuur te beschermen, haar te herstellen en uit te breiden Maar ook door buiten de natuurgebieden te investeren in maatregelen die bijdragen aan de biodiversiteit. Herstel van biodiversiteit vraagt tijd, en het zal dan ook een aantal jaar duren voor de resultaten te zien zijn.