Natuurnet uw kennismakelaar 

 

NDFF-organisatie per 1 november over naar BIJ12

8 nov 2021

Sinds 1 november 2021 zijn de mensen achter de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) als team onderbracht in de formatie van BIJ12. Dit is een van de stappen binnen het transitieplan voor de NDFF waar de provincies en het ministerie van LNV een jaar geleden mee instemden.

De NDFF bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat bekend is over de verspreiding van planten- en diersoorten. Er zijn ruim 150 miljoen waarnemingen in de NDFF. De databank kan op dit moment – voornamelijk op basis van abonnementsvorm – worden geraadpleegd bij het opstellen van plannen voor natuurbeleid en natuurbeheer, maar ook voor natuurbescherming en vergunningverlening. Vanwege het belang van de NDFF hebben Rijk en provincies een jaar geleden een transitieplan voor de NDFF gemaakt met de volgende stappen:
  • De NDFF-organisatie wordt ondergebracht bij BIJ12.
  • De techniek achter de databank wordt vernieuwd.
  • De NDFF wordt omgebouwd naar een meer open toegankelijke datavoorziening.
  • Rijk en provincies financieren het beheer van de databank grotendeels.
  • Er wordt aan gewerkt om de NDFF als Natuurregister in de wet op te nemen.
De eerste stap – het onderbrengen van de NDFF-organisatie bij BIJ12 – is onlangs gezet. Het team valt als geheel onder de unit Natuurinformatie en natuurbeheer. Hiermee wordt de al bestaande nauwe samenwerking op natuurinformatie voor en door provincies nog verder versterkt.

Vernieuwing IT-omgeving
Ook wordt gewerkt aan de vernieuwing van de IT-omgeving van de NDFF. Arnout Feijt, transitiemanager voor de NDFF bij BIJ12: ‘We willen dat gebruikers snel en efficiënt gebruik kunnen maken van de NDFF en dat deze goed aansluit op hun werkprocessen. We benutten daar de kennis die al bij de NDFF aanwezig is, maar vragen ook om nieuwe input van gebruikers. Op welke manier wil een gebruiker gegevens ophalen en welke selectiecriteria hanteert hij of zij daarbij? Ook in het ontwerpproces staat de gebruiker centraal. We werken met verschillende gebruikersprofielen, bijvoorbeeld die van een gemeenteambtenaar. In dat geval kijken we welke gegevens uit de NDFF nodig zijn bij een vergunningverlening. Voor nieuwe technische mogelijkheden oriënteren we ons op vergelijkbare systemen, ook in het buitenland zoals Australië en Finland. Het plan is om volgend voorjaar met de bouw te beginnen. De vernieuwde NDFF moet naar verwachting in de herfst van 2023 operationeel zijn.’

Open data
Een andere stap in het transitieplan is het meer toegankelijk maken van de gegevens. Arnout Feijt: ‘We willen de informatie in de NDFF breed delen. De meeste gegevens zijn daarom straks voor iedereen te raadplegen. Maar met bepaalde gegevens, bijvoorbeeld over beschermde soorten, moet zorgvuldig worden omgegaan. Er komen dus afspraken over wie welke gegevens op welke wijze mag inzien. Een gewone gebruiker zal straks geen informatie krijgen over de exacte locatie van de beschermde groenknolorchis. Hij zal zien in welke 5x5km gebieden deze plant groeit, maar niet de exacte locatie. Dat is vergelijkbaar met de informatie die nu gegeven wordt in bijvoorbeeld de NDFF-verspreidingsatlas. Terwijl de beheerder van het betreffende terrein de exacte locatie juist wel moet weten om de groenknolorchis te kunnen beschermen. Dit maakt de benodigde onderliggende techniek een stuk ingewikkelder, maar het is straks wel mogelijk in de vernieuwde NDFF.’