Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Maatregelen ter bescherming van het unieke veenlandschap van de Oostelijke Vechtplassen

21 maart 2022

Om ervoor te zorgen dat het leefgebied van dieren zoals de roerdomp en de Noordse woelmuis ook voor de toekomst blijft behouden, hebben de provincies Noord-Holland en Utrecht een Natura 2000-beheerplan opgesteld voor de Oostelijke Vechtplassen. Het beheerplan staat online op de website van de provincie en van 21 maart tot en met 1 mei kunnen zienswijzen worden ingediend.

De Oostelijke Vechtplassen zijn in 2013 aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied. De Natura 2000-gebieden in Nederland zijn onderdeel van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze gebieden worden bepaalde unieke diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.

Beschermmaatregelen
In het Natura 2000-beheerplan Oostelijke Vechtplassen staat beschreven welke maatregelen ter bescherming van de natuur worden uitgevoerd. Ook wordt hierin aangegeven welke voorwaarden er zijn om activiteiten te kunnen uitvoeren zonder vergunning. De maatregelen zijn voor een deel nodig om de negatieve effecten van stikstofneerslag tegen te gaan. Het gaat om beheer- en inrichtingsmaatregelen zoals het maaien van graslanden en het afplaggen van ongewenste vegetatie. Ook gaat het om maatregelen om kwelwater beter te benutten en de waterkwaliteit te verbeteren. Tevens wordt vraat door ganzen en de rivierkreeften teruggedrongen. Ook wordt open landschap, natte rietmoerassen en waterriet hersteld ten behoeve van moerasvogels. Binnen de grenzen van Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden gronden gebruikt om natuur te ontwikkelen.

Natura 2000
Karakteristiek aan de Oostelijke Vechtplassen is het veenlandschap met rijke veenmosrietlanden, moerasheide, nat schraalland, moerassen, rietlanden en hoog- en laagveenbossen. Het gebied is uniek door de aanwezigheid van zeldzame moerasvogels, watervogels, populaties van de Noordse woelmuis, foeragerende meervleermuizen en vissen, insecten en andere waterfauna die afhankelijk is van de aanwezigheid van helder en plantenrijk water.

Aanpak Oostelijke Vechtplassen
De maatregelen uit het Natura 2000-beheerplan komen reeds tot uitvoering binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Het beheerplan bevat dus geen nieuwe maatregelen. Meer informatie over de aanpak is te vinden op www.vechtplassen.nl.