Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Omgevingsverordening provincie Utrecht aangepast en vastgesteld

31 maart 2022

Provinciale Staten hebben de Omgevingsverordening op 30 maart vastgesteld: de regelgeving van provincie Utrecht is nu klaar voor de Omgevingswet. In de verordening staan de regels voor de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving staat voor datgene wat je ziet, voelt, hoort en ruikt. Denk bijvoorbeeld aan gebouwen, wegen, parken, natuur, een schone lucht, windmolens, monumenten, sloten, rivieren, bossen en de bodem. De regels gelden voor gemeenten, waterschappen, bedrijven en inwoners als zij plannen hebben in de fysieke leefomgeving. De verordening treedt tegelijk met de Omgevingswet in werking, op 1 januari 2023. Tot 1 januari geldt de Interim Omgevingsverordening.

Reacties
De Ontwerp Omgevingsverordening lag ter inzage van begin juni tot half juli 2021. Er zijn 56 reacties binnengekomen, met in totaal zo’n 100 aandachtspunten. De meeste reacties gingen over wonen en natuur: verzoeken om zowel meer als minder bebouwing toe te staan in het landelijk gebied én verzoeken om ontwikkelingen in natuurgebieden meer aan banden te leggen of juist meer vrij te geven. Hierin heeft de provincie de balans gezocht. “Onze samenwerkingspartners en de inwoners van provincie Utrecht zijn betrokken bij hun leefomgeving, dat is maar weer eens bewezen. Dat waarderen we zeer. We hebben daar ook zoveel mogelijk gehoor aan willen geven”, zegt gedeputeerde Huib van Essen.

Aanpassingen
Hieronder enkele voorbeelden van onderwerpen waarvoor de tekst is aangepast:
  • de ruimtelijke bescherming van weidevogelkerngebieden is verbreed tot alle ontwikkelingen in plaats van alleen bij duurzame energie. Alleen uitbreiding van agrarische bouwpercelen (huidige functies) is toegestaan;
  • de kaart Kleine Landschapselementen is bijgewerkt op basis van een actuele inventarisatie en hier is ook het ontbrekende deel van de gemeente Vijfheerenlanden aan toegevoegd;
  • de regelgeving voor borden en reclameborden is vereenvoudigd.
Naast deze inhoudelijke aanpassingen zijn de artikelen ingevuld die in de Interimverordening nog gereserveerd stonden en zijn de indieningseisen voor vergunning-, meldings- en informatieplichten opgenomen. Dit zijn verplichtingen uit de Omgevingswet (en het bijbehorende Omgevingsloket).

Eén verordening
Er ligt nu één verordening voor de fysieke leefomgeving, waarbij kritisch is gekeken naar het nut van de regel en de samenhang met andere regels. De uitdaging is om de Omgevingsverordening up-to-date te houden door nieuw beleid in te voegen (zoals bijvoorbeeld de bossenstrategie) en de regels zo mogelijk verder te verbeteren of aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. Hierover blijven we in gesprek met gemeenten en andere samenwerkingspartners. De verordening zal naar verwachting één keer per jaar gewijzigd worden.

Toekomstige wijzigingen
Provinciale Staten hebben besloten dat er een verkenning komt van de toepassing van de ‘Meerwaardebenadering’ bij ontwikkelingen in Natuurnetwerk Nederland. Dat gaat over samenhangende ontwikkelingen die leiden tot een versterking van dit gebied. Als de uitkomsten van deze verkenning daar aanleiding toe geven, wordt een voorstel gedaan tot aanpassing van de regels bij de eerste wijziging van de Omgevingsverordening. Provinciale Staten hebben ook besloten dat waar mogelijk ruimhartig wordt omgegaan met de verschillen tussen de geldende Interimverordening en de nieuwe verordening. De provincie zal daarbij handelen in de geest van de Omgevingsverordening provincie Utrecht.