Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Nieuw budget voor kleine landschapselementen in de Lopikerwaard

18 mei 2022

De provincie Utrecht stelt 200.000 euro beschikbaar voor vergroening van het landschap in de Lopikerwaard, op het grondgebied van de gemeenten Montfoort, IJsselstein, Oudewater en Lopik. De subsidie is bedoeld voor de aanleg en herstel van zogenoemde kleine landschapselementen (KLE), zoals knotbomenrijen en kleine bosjes.

Wilgen langs de Krommerijn
De subsidie wordt beschikbaar gesteld aan de agrarisch natuurvereniging Lopikerwaard die de uitvoering in het gebied coördineert. De aanleg van kleine landschapselementen is van meerwaarde voor de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit. Ieder gebied heeft eigen karakteristieke landschapselementen. In de Lopikerwaard zijn dat bijvoorbeeld rijen met knotwilgen. Oude knotbomen zijn hol en vormen voor vogels, vleermuizen en kleine marterachtigen een ideale nest- en schuilplaats. Ook zijn deze bomenrijen belangrijk voor de oriëntatie van vleermuizen. Typerend voor het gebied zijn de beplantingen op dijken en kades.

Platform Kleine Landschapselementen
Sinds 2017 werkt de provincie samen met andere partijen in het Platform Kleine landschapselementen (KLE), dat het doel heeft om nieuwe landschapselementen zoals houtwallen, poelen en natuurvriendelijke slootkanten aan te leggen of te herstellen. De provincie Utrecht geeft de KLE-subsidie voor het agrarisch gebied en voor natuurgebieden. De deelnemende gemeenten dragen zelf bij aan het realiseren van landschapselementen op erven en op gemeentelijke grond.

De nieuwe subsidie van € 200.000 is opengesteld voor het grondgebied van de gemeenten Montfoort, IJsselstein, Oudewater en Lopik. Deze gemeenten zijn lid van het Platform KLE sinds 2020. Ook voor andere gebieden van de provincie is budget aanwezig voor aanleg en herstel van KLE.

Meer informatie
Voor de realisatie van een klein landschapselement kan contact op worden genomen met de agrarische collectieven. Deze collectieven en aanvullende informatie is hier te vinden.