Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Natuurontwikkeling  in Cortenoever

3 juni 2022

Aan de IJssel in het gebied tussen Brummen en Zutphen ligt Cortenoever. Dit nu al bijzondere uiterwaardengebied kan door werkzaamheden aan de riviernatuur een nog duurzamere leefomgeving worden voor mens, dier en plant. Met meer ruimte in de uiterwaarden, uitbreiding van bloemrijk grasland en extra hardhoutooibos. Een belangrijke stap voor het behalen van Natura 2000-doelen en de KRW-doelen van 2027.

Natuurliefhebbers kunnen straks weer genieten van de rijke natuur via het fietspad op de oude dijk en bestaande struinroute. De samenwerkingspartners Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, gemeente Brummen, aannemer Van den Herik en provincie Gelderland, hebben samen met omwonenden de eerste schop in de grond gezet als symbolisch start van het herstel van de riviernatuur aan de IJssel.

De natuurontwikkeling in Cortenoever vindt plaats op drie locaties. Enkele lage delen in de uiterwaarden bij de batterij verlagen we tot het niveau zoals dat oorspronkelijk was. Daardoor blijft het water er na hoogwater langer in staan. Er ontstaat een gebied waar vissen kunnen paaien. Aan de westkant van het gebied breiden we het bos uit met onder andere eiken, essen en iepen. Hier kunnen deze bomen zich gaan ontwikkelen tot een hardhoutooibos. In de lagere delen planten we wilgen om een zachthoutooibos te creëren. De oude stroomgeulen zijn langzaam dichtgeslibd en staan daardoor grotendeels nog droog. In een deel van de geulen komt weer water te staan. We volgen bij het graven het reliëf van de oude stroomgeul van de IJssel. Vissoorten die houden van begroeide wateren, profiteren hiervan.

Samenwerking
Rijkswaterstaat is de opdrachtgever van dit project. Zij werken samen met provincie Gelderland, aannemer Van den Herik, gemeente Brummen en Staatsbosbeheer. Het ontwerp voor Cortenoever is mede tot stand gekomen door inbreng van bewoners, eigenaar en gebruikers van het gebied.
Natura 2000

Een deel van de Gelderse natuurgebieden heeft Europese bescherming: de Natura 2000-gebieden. Gelderland telt er 15 en we doen er alles aan om deze bijzondere natuur te behouden en versterken. Zodat de kwaliteit en soortenrijkdom van de natuur te verbeteren. Meer informatie: Natura 2000-gebieden (gelderland.nl)