Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Sub­si­die voor maat­re­ge­len Lim­burg­se Na­tu­ra 2000 ge­bie­den 2022-2024

31 mei 2022

De kwaliteit van de natuur gaat achteruit en de biodiversiteit staat onder druk. Ook in de 24 Limburgse Natura 2000 gebieden. Deze zijn door Europa aangemerkt als bijzondere natuurgebieden die extra beschermd dienen te worden. Dit omdat ze kwetsbaar zijn en hier planten- en diersoorten voorkomen waar we extra zuinig op moeten zijn. Maatregelen die bijdragen aan de instandhouding in deze Natura 2000 gebieden komen nu mogelijk voor subsidie in aanmerking. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 50.000,- en maximaal
€ 10.000.000,- per aanvrager en de aanvraag moet uiterlijk 1 oktober 2022 bij de Provincie Limburg ontvangen zijn.

Provincie Limburg heeft de nadere subsidieregels maatregelen Natura 2000 gebieden 2022-2024 opengesteld. Subsidieaanvragen zijn daardoor nu mogelijk. De betreffende maatregelen moeten zijn opgenomen in het Hoofdrapport van het betreffende Natura 2000 gebied en een bijdrage leveren aan het bereiken van een landelijk gunstige staat van instandhouding van een natuurlijk habitattype en/of de instandhouding van de soorten, die vallen onder de Wet natuurbescherming. De regeling is nu opengesteld en loopt tot en met 31 december 2022.

Gedeputeerde Geert Gabriëls (Natuur, Milieu en Erfgoed): “Biodiversiteit is niet zomaar een woord. Het gaat om daadwerkelijk leven. Planten en dieren die nu in rap tempo dreigen te verdwijnen uit Europa, Nederland en Limburg door toedoen van de mens. Leven dat we niet alleen in dierentuinen, zaadbanken, boeken en films willen behouden, maar ook gewoon in onze dagelijkse omgeving. Omdat we ervan genieten, omdat ze een belangrijke functie hebben in allerlei natuurlijke systemen en kringlopen en ook omdat ze gewoon bestaansrecht hebben als soort. Daarom ben ik blij dat de Provincie Limburg nu deze regeling openstelt om de natuurlijke systemen weer te herstellen waardoor planten en dieren weer in gezonde populaties kunnen voorkomen.”

Voor wie
Rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen subsidie aanvragen. Deze moeten wel door middel van eigendom of een ander zakelijk recht of publiekrechtelijke bevoegdheid zeggenschap hebben over de grond(en) waarop of waaraan de maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Of zij moeten schriftelijke toestemming hebben van de eigenaar van de grond om deze te mogen gebruiken.